Krav til fysisk arbeidsmiljø i barnehager

Barnehager kan ha utfordringer i arbeidsmiljøet som skiller seg fra andre arbeidslokaler. Arbeidsmiljøutfordringene blir særlig synlige når eksisterende bygninger – med et annet opprinnelig bruksformål – ønskes å bli tatt i bruk som barnehage.

I søknad om Arbeidstilsynets samtykke må tiltakshaver dokumentere løsninger på disse utfordringene.

Arbeidsmiljøkrav til alminnelige barnehager

For alminnelige barnehager er kravene til arbeidsmiljø de samme som for andre arbeidslokaler (tiltakstyper).

Viktige tema i forbindelse med barnehagebygg kan blant annet være støydempende tiltak, atskilt garderobefunksjon for kvinner og menn, spiserom, kontorarbeidsplasser, plass for utstyr og hjelpemidler, ventilasjon og atkomst til tekniske installasjoner.

I tillegg bør søknaden dokumentere at det er gjort en risikovurdering av ergonomiske forhold og at lokalene er tilrettelagt for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne.

Har familiebarnehager søknadsplikt?

Ifølge arbeidsmiljøloven § 18-9 skal Arbeidstilsynet behandle søknad om samtykke dersom begge disse vilkårene er oppfylt:

  • Tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.
  • Lokalene skal eller vil sannsynligvis bli brukt av virksomhet som faller inn under arbeidsmiljøloven.

Forskrift om familiebarnehager (lovdata.no) har nærmere bestemmelser om denne driftsformen. Kommunal- og regionaldepartementet har i et skriv til Barne- og familiedepartementet i 1994 tolket plan- og bygningsloven slik: Hvis det skal etableres en familiebarnehage med mer enn fem barn (inkludert hjemmets egne barn), skal det søkes om bruksendring.

Arbeidsmiljøkrav i familiebarnehager

I utgangspunktet gjelder de samme kravene for familiebarnehager som for vanlige barnehager. Praksisen viser likevel at enkelte krav stiller seg noe annerledes, avhengig av antall arbeidstakere i virksomheten.

Eldre bygg

Hvis søknad om samtykke gjelder bruk av eldre bygninger, gjelder som hovedregel de alminnelige kravene. Arbeidstilsynet må likevel alltid gjøre konkrete vurderinger i søknadsbehandlingen. Hensynet til arbeidstakervernet veier tungt når vi vurderer om det fysiske arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig.

Midlertidige barnehagebygg

For midlertidige barnehagebygg gjelder som hovedregel samme regler som for midlertidige arbeidslokaler.

Regelverk

 


Konverter denne siden til PDF