Krav til arbeidsmiljøet i midlertidige arbeidslokaler

I overgangsperioder – for eksempel ved flytting eller omorganisering – er det ofte behov for midlertidige bygninger og arbeidslokaler inntil de permanente løsningene kommer på plass. Hovedregelen er at slike tiltak, på samme måte som andre tiltak, må ivareta kravet om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Når er et midlertidig tiltak søknadspliktig?

Midlertidige tiltak krever Arbeidstilsynets samtykke når to vilkår er oppfylt:

  1. Tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.
  2. Lokalene skal eller vil sannsynligvis bli brukt av en virksomhet som faller inn under arbeidsmiljøloven.

Kravene til arbeidsmiljø gjelder uansett

Kravene til arbeidslokaler som skal brukes i en avgrenset periode, er de samme som for permanente tiltak. Arbeidsplassforskriften gir ikke unntak fra kravene for midlertidige arbeidslokaler.

Ifølge arbeidsplassforskriften § 1-4 er arbeidslokaler «rom som virksomheten bruker i forbindelse med arbeidet», og arbeidsplass er «ethvert sted, innendørs, utendørs eller under jord hvor det utføres arbeid av fast eller midlertidig karakter». Det betyr at arbeidsmiljøet i arbeidslokalene skal være fullt forsvarlig uavhengig av om bruken er permanent eller midlertidig.

Unntak

Når Arbeidstilsynet vurderer om de presenterte løsningene oppfyller kravene, kan det likevel ha betydning om arbeidslokalene kun skal brukes i en avgrenset periode. Som hovedregel må de mest sentrale funksjonene være ivaretatt, som for eksempel ventilasjon, støy, garderober, spiserom, toaletter og tilfredsstillende arbeidsplasser for administrativt ansatte.

Hvis Arbeidstilsynet gir samtykke til midlertidige tiltak, gis det som regel med varighet på inntil 2 år. Vi forsøker å samordne lengden på samtykket med varigheten som søkeren har oppgitt i søknaden til kommunen, men vi er ikke bundet av denne.

Merk at dersom Arbeidstilsynet gir samtykke for en kortere periode enn kommunen, må tiltakshaver søke på nytt før utløpet av samtykkeperioden.

Ved søknad om forlengelse av samtykke vil Arbeidstilsynet som hovedregel ikke akseptere avvik fra hovedregler. Tiltaket vil med andre ord behandles som permanent tiltak.

Akutte behov

Dersom akutte behov ved for eksempel brann eller vannskader krever bruk av midlertidige løsninger, foretar vi konkrete vurderinger av hvert enkelt tilfelle. Åpenbare forhold som kan være skadelige for arbeidstakerne, må uansett være ivaretatt før Arbeidstilsynet kan gi samtykke.

Regelverk om arbeidsplasser


Konverter denne siden til PDF