Arbeid i tank

Ulykker i forbindelse med arbeid i tank kan få alvorlige konsekvenser. Arbeidsgiver skal sikre at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig, og iverksette nødvendige tiltak for at arbeidet kan utføres uten risiko for liv eller helse.

Ved arbeid i tank er det blant annet risiko for kvelning som følge av manglende oksygen, eksponering for helsefarlige gasser, brann og eksplosjoner.

Regelverket stiller krav til virksomheter som skal utføre arbeid i eller på alle typer av tanker, rom, rørledninger eller lignende, både stasjonære, landbaserte og fartøybaserte (skip eller kjøretøy), hvor det er eller kan ha samlet seg brannfarlig vare eller helsefarlig stoff. Det er egne bestemmelser for avløpsanlegg.

Kontroll og målinger

Arbeidsgiver skal sørge for kontroll og nødvendige målinger for å forsikre at arbeidsatmosfæren er farefri.

Nødvendig målinger, vurdering av risiko og gjennomføring av tiltak kan også måtte skje fortløpende under arbeidet. Dette er særlig aktuelt ved varmt arbeid eller arbeid som kan føre til produksjon av brannfarlige gasser, helsefarlige stoffer eller gasser som fortrenger oksygen.

Kontrollør

Oppgaven som kontrollør er viktig for å ivareta arbeidernes sikkerhet og helse.

Kontroll skal bare gjøres av en kompetent person som er gitt spesiell opplæring til oppgaven. En kompetent person er en kyndig kjemiker eller annen person som har

  • nødvendige generelle tekniske og kjemiske kunnskaper.
  • kjennskap til de viktigste fysikalske og kjemiske egenskaper til brannfarlige varer og helsefarlige stoffer.
  • nødvendig praksis i behandling av måleapparater og aktuelle gassmålinger.
  • tilstrekkelig praksis og erfaring fra aktuelle type virksomhet og kunnskap om aktuelle konstruksjon og byggemåte.

Kontrolløren skal:

  • foreta kontroll og nødvendige målinger.
  • utstede arbeidssertifikat for arbeidere når arbeidsatmosfæren er farefri.

Arbeidsgiver skal melde fra til Arbeidstilsynet om hvem som til enhver tid har oppgaven som kontrollør.

Les mer om registrering av kontrollør hos Arbeidstilsynet

Arbeidssertifikat

Arbeidsgiver skal innhente arbeidssertifikat for ethvert arbeid som utføres, også rengjøring og andre forberedende og etterfølgende arbeidsoppgaver. 

Når arbeidsatmosfæren anses å være farefri er det kontrolløren som skriver ut arbeidssertifikatet som gir tillatelse til arbeidet.

Arbeidssertifikatet skal inneholde:

  • Opplysninger om tidligere innhold i konstruksjonen
  • Hvilket arbeid som tillates
  • Hvor arbeidet tillates
  • Hvilke særlige sikkerhetstiltak som må iverksettes

Arbeidssertifikatet skal henges opp på et lett synlig sted i nærheten av arbeidsstedet.

Kontrolløren må også vurdere hvor ofte det bør gjennomføres ny kontroll, og hvilke tiltak som må iverksettes.

Registrering av kontrollør hos Arbeidstilsynet

Det er virksomheten som har ansvar for å melde fra til Arbeidstilsynet om hvem som har oppgaven som kontrollør.

Registrering av kontrollør for arbeid i tanker kan gjøres ved å sende et brev til Arbeidstilsynet via eDialog.

Les om hvordan du kan sende brev til oss digitalt.

Alternativt kan du sende brev til:

Arbeidstilsynet
Postboks 4720, Torgarden
7468 Trondheim

I brevet må det stå at henvendelsen gjelder registrering av kontrollør i henhold til forskrift om utførelse av arbeid § 29-1, og brevet må inneholde navn på virksomheten, og navn og fødselsdato på kontrollør.

Dersom virksomheten er oppdelt i ulike enheter, og vedkommende er utpekt og skal fungere som kontrollør ved en spesifikk avdeling, må det oppgis hvilken avdeling vedkommende skal registreres for.

Når Arbeidstilsynet har mottatt melding fra virksomheten, vil det bli sendt ut brev som bekrefter registrering. Varighet av registrering som kontrollør for en virksomhet er ikke begrenset i tid.

Oversikt over registrerte kontrollører er ikke tilgjengelig på internett. Ved behov for innsyn i registeret må en kontakte Arbeidstilsynet.

Virksomheten er ansvarlig

Hvis kontrollør ikke er en egen ansatt, må virksomheten likevel sikre at kontrolløren har tilstrekkelig kompetanse om prosesser, konstruksjoner og byggemåter for de aktuelle typer tanker, rom og rørledninger i virksomheten.

Eksterne konsulenter kan ikke melde inn seg selv. En kan være registrert som kontrollør hos flere ulike virksomheter, men hver virksomhet må melde fra til Arbeidstilsynet. Eventuelt kan det sendes inn en samlet liste med bekreftelse fra de ulike virksomhetene.

Arbeidstilsynet har ikke hjemmel til å realitetsprøve og fatte vedtak om kontrolløren har den nødvendige kompetansen. Det er virksomheten som er ansvarlig for at kontrollen foretas av en kompetent person som er gitt spesiell opplæring til oppgaven. Virksomheten må dermed vurdere hvilken kompetanse som er nødvendig for å fungere som kontrollør.

Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsgiver om å sørge for sakkyndig bistand når dette er nødvendig for å gjennomføre lovens krav. Det finnes ulike tilbydere av kurs som gir opplæring innen måling og kontroll av arbeidsatmosfære.

Regelverk

Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 29 om arbeid i eller på tanker, rørledninger, rom o.l. hvor det kan være brannfarlig vare eller helsefarlig stoff

Forskrift om administrative ordninger § 11-1 om registering av kontrollører som usteder av arbeidssertifikat

Arbeidsmiljøloven § 3-2(1) bokstav c) om sakkyndig bistand når dette er nødvendig.