Personløft for midlertidig arbeid i høyden

Ved arbeid i høyden må arbeidsutstyr som blir brukt til å løfte arbeidstakere, være tilpasset og risikovurdert på bakgrunn av det arbeidet som skal gjøres. 

Arbeidsutstyr som skal løfte, senke og flytte arbeidstakere skal være utformet slik at

 1. selve løfteutstyret (plattformen) ikke faller ned
 2. arbeidstakeren ikke kan falle ned
 3. arbeidstakeren ikke kan knuses, klemmes fast eller få støt
 4. arbeidstakeren ikke utsettes for fare og kan forlate plattformen hvis det oppstår utilsiktet driftsstans. Utstyret skal blant annet ha tilstrekkelig styrke og stabilitet.

Lifter (personløftere) er utformet for å gi en trygg arbeidsplattform for midlertidig arbeid i høyden og er ansett som tryggere enn for eksempel en stige. Likevel kan lifter gi andre utfordringer og risikoer.

Les mer om sikker bruk av lift (personløfter)

Les mer om krav til arbeid i høyden

Godkjent utstyr

Med godkjent utstyr for lifter menes at løfteutstyret og personkurven er konstruert og produsert i henhold til kravene i maskinforskriften. Det betyr at hele sammenstillingen av utstyret skal være samsvarsvurdert, samsvarserklært og CE-merket.

Regelverk

Unntaksvise løft av personer

Arbeidsutstyr som ikke er beregnet for å løfte personer, kan unntaksvis benyttes til dette formålet. Forutsetningen er at arbeidet som skal utføres, innebærer liten risiko og er kortvarig. Det er arbeidsgiver som skal vurdere risiko og om arbeidet er av unntaksvis art.  

Eksempler på slikt arbeid kan være skifte av lyskilder og ukompliserte og kortvarige male-, renholds- og montasjeoppgaver. Ikke-godkjent løfteutstyr kan unntaksvis brukes ved løft av personer hvis

 • det ikke er utviklet godkjent utstyr til oppgaven
 • godkjent utstyr er uegnet til oppgaven 

Eksempler på unntaksvis utstyr er personkurv montert på/festet til truck, mobilkran, tårnkran, lastebilkran og traverskran. 

Krav ved unntaksvise løft

 • Sørg for at arbeidsutstyr som benyttes til unntaksvis løft, oppfyller kravene i forskrift om utførelse av arbeid § 18-7. Krav til utstyr som skal løfte og flytte arbeidstakere.
 • Utarbeid en skriftlig vurdering som begrunner hvorfor det ikke brukes godkjent utstyr til den aktuelle løfteoperasjonen.
 • Foreta en risikovurdering som kartlegger mulige farer ved den konkrete arbeidsoperasjonen. Dokumenter hvilke personer som har deltatt i risikovurderingen.
 • På bakgrunn av risikovurderingen: Utarbeid skriftlige planer og tiltak som viser hvordan arbeidet kan gjennomføres trygt. De som utfører arbeidet, må få informasjon om planer og tiltak.
 • Dokumenter hvilke personer som deltar i løfteoperasjonen.

Når flere virksomheter utfører arbeid samtidig på samme arbeidsplass skal det være en hovedbedrift som samordner arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen. De enkelte virksomhetene på arbeidsplassen har ansvar for eget HMS-arbeid og for å medvirke i samordningen av HMS på arbeidsplassen. Les mer om samordning av HMS-arbeid.

Virksomheten som har ansvaret for å gjennomføre løfteoperasjonen, skal ha kunnskap om regelverket for arbeid med løfteutstyr. 

Dispensasjon fra kravene til unntaksvise personløft

Rutinemessige arbeidsoperasjoner som inngår i virksomhetens daglige/periodiske drift, anses ikke som unntaksvis. Til slikt arbeid kan det ikke brukes ikke-godkjent løfteutstyr. For slike løft må virksomheten søke Arbeidstilsynet om dispensasjon.

Arbeidstilsynet kan gi dispensasjon fra kravene til unntaksvise løft dersom 

Arbeidstilsynet vil vurdere dispensasjonssøknader i hvert enkelt tilfelle. Dispensasjoner er tidsbegrenset.

Innhold i søknaden om dispensasjon

 • En entydig beskrivelse av utstyret (løfteutstyr og personkurv) det søkes om dispensasjon for. Oppgi fabrikat, type (for eksempel mobilkran, tårnkran, lastebilkran, traverskran), typebetegnelse, årsmodell og serienummer.
 • En skriftlig begrunnelse for hvorfor virksomheten ikke kan bruke utstyr som er godkjent til personløft og hvorfor den ikke kan skaffe/leie inn slikt godkjent utstyr.
 • Dokumentasjon som bekrefter at virksomheten har rutiner som ivaretar kravene til innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Virksomhetens rutiner må som minimum omfatte:
  • Rutine for ettersyn og kontroll med utstyret før arbeidsoperasjonen starter, etter oppstilling og daglig ettersyn/kontroll.
  • Rutine for at krav om sakkyndig kontroll er oppfylt for utstyr som dette er aktuelt for.
  • Rutine for oppfølging av avvik og uønskede hendelser som påvirker sikkerheten ved personløft.

Send søknaden til Arbeidstilsynet

Send søknad om dispensasjon til Arbeidstilsynet via eDialog.

Slik sender du brev og dokumenter til oss digitalt.

Pliktene til virksomheten som har fått dispensasjon

Vilkårene under gjelder for hver enkelt løfteoperasjon innenfor den gitte dispensasjonstiden:

 1. Noen ganger gjør flere virksomheter arbeid på arbeidsplassen der løfteoperasjonen skal foregå. Da skal virksomheten som har fått dispensasjon for å foreta personløft, sørge for en skriftlig avtale om hvem av dem som har ansvaret for å samordne internkontrollen for de felles aktivitetene eller områdene. Denne virksomheten skal også gjøre den ansvarlige virksomheten kjent med de vilkårene som gjelder for å gjennomføre en løfteoperasjon. Se internkontrollforskriften § 6. Samordning.
 2. Utarbeid en skriftlig vurdering som begrunner hvorfor det ikke kan brukes godkjent utstyr til den aktuelle løfteoperasjonen.
 3. Gjennomfør en risikovurdering som kartlegger mulige farer ved den aktuelle arbeidsoperasjonen. Dokumenter hvilke personer som har deltatt i risikovurderingen.
 4. På bakgrunn av risikovurderingen: utarbeid skriftlige planer og tiltak som viser hvordan det enkelte oppdraget kan gjennomføres trygt. Planene skal til enhver tid være tilgjengelig der arbeidet blir utført.
 5. Dokumenter hvilke personer som deltar i løfteoperasjonen.
 6. Informer om tiltakene som skal gjennomføres på grunnlag av risikovurderingen, til alle personer som deltar i løfteoperasjonen.

Punktene 1–5 skal dokumenteres skriftlig og til enhver tid være tilgjengelig der hver enkelt løfteoperasjon foregår. Dokumentasjonen skal oppbevares i 12 måneder etter at løfteoperasjon er avsluttet. Denne dokumentasjonen skal ikke sendes til Arbeidstilsynet.


Konverter denne siden til PDF