Vedlegg V Opplysninger som skal meddeles allmennheten i henhold til § 12 første ledd og andre ledd bokstav a

Del 1. Storulykkevirksomheten skal opplyse om:
 1. 1.
  virksomhetens navn, besøksadresse og internettadresse,
 2. 2.
  at virksomheten er omfattet av storulykkeforskriften, og at melding i henhold til § 6 nr. 1 eller sikkerhetsrapport i henhold til § 9 nr. 1 er oversendt tilsynsmyndighetene,
 3. 3.
  de aktiviteter som finner sted i virksomheten i form av en enkel redegjørelse,
 4. 4.
  de vanlige navn på kjemikalier som forekommer i virksomheten, og som vil kunne føre til en storulykke. For de farlige kjemikaliene omfattet av vedlegg I del 1 kan fellesnavnene eller den allmenne fareklassifisering angis. Det skal gis en lett forståelig angivelse av kjemikalienes viktigste farlige egenskaper,
 5. 5.
  hvordan de som kan bli berørt av en storulykke vil bli varslet, hvordan de skal forholde seg ved en storulykke eller hendelse som kan føre til storulykke, og hvordan de kan få tilgang til slike opplysninger elektronisk,
 6. 6.
  hvor ytterligere opplysninger kan innhentes, og om at
 7. 7.
  informasjon om tilsyn med virksomheten etter storulykkeforskriften kan innhentes fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Del 2. Sikkerhetsrapportpliktig virksomhet skal i tillegg gi:
 1. 1.
  generelle opplysninger om fare for storulykker, herunder deres mulige virkninger for mennesker, miljø og materielle verdier,
 2. 2.
  en kort beskrivelse av de viktigste typer av scenarioer for storulykke og hvilke tiltak som treffes for å håndtere disse,
 3. 3.
  bekreftelse på at virksomheten har plikt til å treffe egnede konsekvensreduserende tiltak på virksomhetens område, herunder stå i kontakt med nød- og beredskapsetatene og kommunen, med sikte på å bekjempe storulykker og redusere virkningene av dem mest mulig, og
 4. 4.
  henvisning til at offentlige instanser har utarbeidet eksterne beredskapsplaner for å møte enhver virkning av storulykker utenfor virksomhetens område. Opplysningene skal omfatte oppfordring om å etterkomme alle instrukser og henstillinger fra innsatsledelsen i tilfelle av en storulykke.