Vedlegg IV Innhold i beredskapsplanen

Beredskapsplanen skal minst inneholde:
 1. 1.
  Navn eller stillingsbetegnelse på de personer som har fullmakt til å iverksette umiddelbare tiltak og den som har ansvar for samordning av den konsekvensreduserende innsatsen ved virksomheten.
 2. 2.
  Navn eller stillingsbetegnelse på den som har ansvar for kontakt med relevante nød- og beredskapsetater.
 3. 3.
  Beskrivelse av:
  3.1tiltak som skal treffes for å få kontroll over identifiserte storulykkescenarioer og begrense konsekvensene av disse,
  3.2personell, materiell og utstyr som er tilgjengelig, herunder også personlig verneutstyr,
  3.3hvordan personer som kan bli berørt vil bli varslet, og hvordan disse skal forholde seg ved varsling,
  3.4varsling til eksterne nød- og beredskapsetater. Beskrivelsen skal angi de opplysningene som skal tas med i den første meldingen og rutiner for formidling av mer detaljerte opplysninger etter hvert som de foreligger. Varslingen skal angi hvordan de som kan bli berørt av hendelsen skal forholde seg og hvordan de vil bli holdt informert. Varslingen skal også angi relevant informasjon for nød- og beredskapsetatenes innsats herunder hvilke kjemikalier og mengder som er involvert, deres farlige egenskaper, verneutstyr, tiltak virksomheten har iverksatt, behov for bistand og hvordan situasjonen antas å utvikle seg,
  3.5hvordan miljøet blir renset og rehabilitert etter en storulykke, og
  3.6rutiner for bistand til eksterne nød- og beredskapsetater når hendelsen får konsekvenser utenfor egen virksomhet.