Vedlegg III Krav til storulykkevirksomhetens styringssystem og organisering for å forebygge og begrense storulykker

Den ansvarlige for virksomheten skal etablere et styringssystem som skal være tilpasset virksomhetens identifiserte risiko for storulykker, organisasjonens kompleksitet og virksomhetens aktiviteter. Det skal omfatte organisasjonsstruktur, ansvarsforhold, prosedyrer, praksis, prosesser og ressurser for å etablere, gjennomføre og vedlikeholde strategien for forebygging og begrensing av storulykker, jf. § 7.
Virksomhetens styringssystem skal omfatte:
 1. 1.
  Organisasjon og personell:
  1.1oversikt over organisasjonen, oppgaver og ansvarsområder for det personellet – både egne ansatte, innleide og underleverandører – som skal forebygge og begrense storulykker på alle nivåer i organisasjonen,
  1.2identifikasjon av dette personellets opplæringsbehov og gjennomføring av nødvendig opplæring,
  1.3tiltak for å øke bevisstheten om betydningen av kontinuerlige forbedringer, og
  1.4hvordan personellet involveres i nr. 1.1 til 1.3 ovenfor.
 2. 2.
  Identifikasjon og vurdering av risiko for storulykke: prosedyre for å identifisere, vurdere sannsynlighet for og konsekvens av mulige storulykker ved normal og unormal drift. Prosedyren skal beskrive planlegging, gjennomføring og hvordan resultatene fra risikovurderingene brukes i storulykkearbeidet.
 3. 3.
  Driftskontroll: prosedyrer og instrukser for sikker drift, herunder tilstandskontroll og vedlikehold av anlegg, prosesser og utstyr samt håndtering av alarmer og midlertidig driftsstans.
  Det skal tas hensyn til beste praksis for å:
  3.1overvåke og kontrollere driften og anleggets tilstand for å unngå systemsvikt,
  3.2håndtere risiko forbundet med økende alder på utstyret i virksomheten,
  3.3forebygge og redusere korrosjon, og
  3.4iverksette egnede oppfølgingstiltak og eventuelle nødvendige mottiltak.
 4. 4.
  Styring av endringer: prosedyrer og instrukser for å planlegge, gjennomføre og dokumentere alle typer endringer i storulykkevirksomheten, både endringer i organisasjon og bemanning, eksisterende anlegg og prosesser, og utforming av nye anlegg og prosesser.
 5. 5.
  Beredskapsplanlegging: prosedyrer og instrukser for å redusere konsekvensene av mulige storulykker, og for å utarbeide, vedlikeholde, øve og teste beredskapsplanen for å møte slike hendelser.
 6. 6.
  Evaluering: jevnlig tilsyn med iverksetting og bruk av styringssystemets krav, målsetninger, prosedyrer og instrukser samt strategi for å forebygge og begrense storulykker. Evalueringen skal inkludere rutiner for å iverksette korrigerende tiltak ved avdekking av avvik. Prosedyrer og instrukser skal omfatte virksomhetens system for:
  6.1intern og ekstern rapportering av storulykker eller nestenulykker, og
  6.2gransking og oppfølging av hendelser, også med bakgrunn i erfaringer fra tidligere hendelser.
 7. 7.
  Ledelsens gjennomgåelse: systematisk overvåking av styringssystemet og strategi for å forebygge og begrense storulykker for å sikre at disse er egnet og fungerer som forutsatt og at de oppdateres ved behov. Ledelsens gjennomgåelse, med analyser og vurdering av tiltak, skal dokumenteres.