Vedlegg II Minstekrav til opplysninger i sikkerhetsrapporten omhandlet i § 9

Sikkerhetsrapporten skal beskrive følgende:
1. Styringssystem
Virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge storulykker og begrense mulige konsekvenser av slike ulykker. Opplysningene skal minst omfatte punktene angitt i vedlegg III.
2. Virksomheten og omgivelsene
2.1
Virksomheten, dens beliggenhet og omgivelser, med blant annet kart over området, bilder, kartreferanse og situasjonsplan som viser hvor de farlige kjemikaliene forekommer, samt meteorologiske, geologiske og hydrografiske data og om nødvendig, virksomhetens historikk.
2.2
Anlegg og aktiviteter i virksomheten som kan utgjøre en risiko for storulykker.
2.3
Nabovirksomheter, områder og aktiviteter som antas å kunne bidra til en storulykke.
2.4
Nabovirksomheter, områder og aktiviteter utenfor virksomheten som antas å kunne bli berørt av en storulykke.
2.5
Informasjon til berørte i henhold til vedlegg V, og opplysninger om hvordan informasjonen er distribuert.
3. Anlegget
3.1
Aktiviteter, prosesser, driftsmetoder og produksjonsformer i de deler av virksomheten som kan ha betydning for storulykkerisikoen.
3.2
De farlige kjemikaliene som kan forårsake eller øke storulykkerisikoen. Hvert av kjemikaliene skal dokumenteres med sikkerhetsdatablad eller annen beskrivelse med tilsvarende opplysninger. Beskrivelsen skal:
3.2.1identifisere de farlige kjemikaliene med kjemisk navn, CAS-nummer og navn i IUPAC-nomenklaturen. Eksplosive varer kan alternativt identifiseres med UN-nummer med farekode,
3.2.2angi den største mengde av farlige kjemikalier som kan forekomme, og
3.2.3beskrive kjemikalienes fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper og angi både akutte virkninger og senvirkninger for mennesker, miljø og materielle verdier.
3.3
Kjemikalienes fysiske og kjemiske egenskaper ved normale driftsforhold, påregnelige variasjoner i driften og forutsigbare ulykkesforhold.
4. Identifikasjon og analyse av risiko for storulykke
4.1
Potensielle kilder til storulykker og under hvilke forhold en slik ulykke vil kunne oppstå.
4.2
Detaljerte scenarioer for storulykke, inkludert en oversikt over de hendelser som kan bidra til å utløse hvert av scenarioene. Beskrivelsen skal omfatte både interne og eksterne forhold som kan medføre en risiko eller øke risikoen for en storulykke, herunder dominoeffekter, påvirkning fra andre foretak som ikke omfattes av forskriften og naturlige hendelser som for eksempel skred, flom eller jordskjelv. Beskrivelsen skal også inneholde en bekreftelse på at hendelser relatert til skadeverk er vurdert.
4.3
Vurdering av sannsynligheten for at hvert av storulykkescenarioene kan oppstå.
4.4
Vurdering av mulige konsekvenser, herunder omfang, varighet og alvorlighetsgrad, av de identifiserte storulykkescenarioene. I beskrivelsen av konsekvensene skal det legges ved kart, bilder eller tilsvarende, som viser områder som vil kunne bli berørt.
4.5
Tidligere ulykker og hendelser med de samme farlige kjemikalier eller prosesser, med oversikt over erfaringer etter ulykken og tiltak som ble iverksatt, eller ble vurdert iverksatt, for å unngå gjentagelse.
5. Forebyggende tiltak
Organisatoriske, tekniske og driftsmessige barrierer som er iverksatt for å forebygge storulykker.
6. Konsekvensreduserende tiltak
6.1
Organisatoriske, tekniske og driftsmessige barrierer som er etablert i virksomheten for å begrense konsekvenser av storulykker.
6.2
Detaljert beskrivelse av:
6.2.1beredskapsorganisasjonen, inkludert organisasjonskart, ansvars- og rollefordeling, bemanning og vaktrutiner,
6.2.2varslingsrutiner for alt personell i virksomheten og gjennomføring av beredskapstiltak,
6.2.3interne personell- og materiellressurser som kan mobiliseres, og
6.2.4eksterne personell- og materiellressurser som kan mobiliseres.