Del 2. Spesifiserte farlige kjemikalier

Denne del omfatter navngitte farlige kjemikalier oppført i kolonne 1:
Kolonne 1Kolonne 2Kolonne 3
Mengdegrense (i tonn) for
Farlige kjemikalierCAS-nummer 1Meldepliktig
virksomhet,
jf. § 6
Sikkerhetsrapport-
pliktig
virksomhet,
jf. § 9
1. Ammoniumnitrat (se merknad 13)-5 00010 000
2. Ammoniumnitrat (se merknad 14)-1 2505 000
3. Ammoniumnitrat (se merknad 15)-3502 500
4. Ammoniumnitrat (se merknad 16)-1050
5. Kaliumnitrat (se merknad 17)-5 00010 000
6. Kaliumnitrat (se merknad 18)-1 2505 000
7. Arsenpentoksid, arsen(V)-syre og/eller -salter1303-28-212
8. Arsentrioksid, arsen(III)-syrling og/eller -salter1327-53-30,1
9. Brom7726-95-620100
10. Klor7782-50-51025
11. Nikkelforbindelser i pulverform som kan innåndes: nikkelmonoksid, nikkeldioksid, nikkelsulfid, trinikkeldisulfid, dinikkeltrioksid-1
12. Etylenimin151-56-41020
13. Fluor7782-41-41020
14. Formaldehyd (konsentrasjon >90 %)50-00-0550
15. Hydrogen1333-74-0550
16. Hydrogenklorid (flytende gass, vannfri)7647-01-025250
17. Blyalkyler-550
18. Brannfarlige flytende gasser, kategori 1 eller 2 (herunder LPG og LNG) og naturgass (se merknad 19)-50200
19. Acetylen74-86-2550
20. Etylenoksid75-21-8550
21. Propylenoksid75-56-9550
22. Metanol67-56-15005 000
23. 4,4'-metylenbis(2-kloranilin) og/eller dets salter i pulverform101-14-40,01
24. Metylisocyanat624-83-90,15
25. Oksygen7782-44-72002 000
26. 2,4-toluendiisocyanat
2,6-toluendiisocyanat
584-84-9
91-08-7
10100
27. Karbonyldiklorid (fosgen)75-44-50,30,75
28. Arsentrihydrid (arsin)7784-42-10,21
29. Fosfortrihydrid (fosfin)7803-51-20,21
30. Svoveldiklorid10545-99-01
31. Svoveltrioksid7446-11-91575
32. Polyklordibenzofuran og polyklordibenzodioksin (herunder TCDD), beregnet i TCDD-ekvivalenter (se merknad 20)-0,001
33. Følgende kreftframkallende stoffer eller stoffblandinger som inneholder følgende kreftframkallende stoffer i konsentrasjoner over 5 vektprosent: 4-aminobifenyl og/eller dets salter, benzotriklorid, benzidin og/eller dets salter, bis(klormetyl)eter, klormetylmetyleter, 1,2-dibrometan, dietylsulfat, dimetylsulfat, dimetylkarbamoylklorid, 1,2-dibrom-3-klorpropan, 1,2-dimetylhydrazin, dimetylnitrosamin, heksametylfosforsyretriamid, hydrazin, 2-naftylamin og/eller dets salter, 4-nitrobifenyl og 1,3-propansulton.-0,52
34. Petroleumsprodukter og alternative brensler
a) bensiner og naftaer,
b) parafiner (herunder jetdrivstoff),
c) gassoljer (herunder dieseloljer, lette fyringsoljer og gassoljeblandinger)
d) tunge fyringsoljer
e) avfall av oljer og flytende brensel, som nevnt i avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 1 hovedkategori 13, herunder spillolje
f) alternative brensler inkludert flytende avfallsbaserte brensler som tjener samme formål og har tilsvarende egenskaper når det gjelder brennbarhet og miljøfare som produktene nevnt i bokstav a-d.
-2 50025 000
35. Ammoniakk, vannfri7664-41-750200
36. Bortrifluorid7637-07-2520
37. Hydrogensulfid7783-06-4520
38. Piperidin110-89-450200
39. Bis(2-dimetylaminoetyl)(metyl)amin3030-47-550200
40. 3-(2-etylheksyloksy)propylamin5397-31-950200
41. Blandinger* av natriumhypokloritt klassifisert som farlig for vannmiljøet, akutt kategori 1 [H400], som inneholder mindre enn 5 % aktivt klor og som ikke er klassifisert under noen av de andre farekategoriene i del 1 i vedlegg I.200500
42. Propylamin (se merknad 21)107-10-85002 000
43. Tertbutylakrylat (se merknad 21)1663-39-4200500
44. 2-metyl-3-butennitril (se merknad 21)16529-56-95002 000
45. Tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5,-tiadiazin-2-tion (Dazomet) (se merknad 21)533-74-4100200
46. Metylakrylat (se merknad 21)96-33-35002 000
47. 3-metylpyridin (se merknad 21)108-99-65002 000
48. 1-brom-3-klorpropan (se merknad 21)109-70-65002 000
CAS-nummeret er angitt til orientering.
Forutsatt at stoffblandingen, dersom natriumhypokloritt ikke er til stede, ikke ville bli klassifisert som farlig for vannmiljøet, akutt kategori 1 [H400].