Del 1. Klasser og tilhørende kategorier av farlige kjemikalier

Denne del omfatter alle farlige kjemikalier som faller inn under fareklasser og tilhørende farekategorier oppført i kolonne 1:
Kolonne 1Kolonne 2Kolonne 3
Fareklasser og tilhørende farekategorier i samsvar med forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP)Mengdegrense (i tonn) for
Meldepliktig
virksomhet,
jf. § 6
Sikkerhetsrapport-
pliktig virksomhet,
jf. § 9
AVSNITT H – HELSEFARER
H1 AKUTT GIFTIGHET kategori 1, alle eksponeringsveier520
H2 AKUTT GIFTIGHET
– Kategori 2, alle eksponeringsveier
– Kategori 3, eksponering ved innånding – se merknad 7
50200
H3 STOT (Specific Target Organ Toxicity), GIFTVIRKNING PÅ BESTEMTE ORGANER
– ENKELTEKSPONERING STOT SE kategori 1
50200
Avsnitt P – FYSISKE FARER
P1a EKSPLOSIVE VARER (se merknad 8)
– Ustabile eksplosive varer eller
– Eksplosive varer, faregruppe 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 eller 1.6 eller
– Stoffer, stoffblandinger eller artikler som inneholder slike, som har eksplosive egenskaper i henhold til framgangsmåte A.14 i forordning (EF) nr. 440/2008 (se merknad 9), og som ikke hører inn under fareklassene Organiske peroksider eller Selvreaktive stoffer og stoffblandinger
1050
P1b EKSPLOSIVE VARER (se merknad 8)
Eksplosive varer, faregruppe 1.4 (se merknad 10)
50200
P2 BRANNFARLIGE GASSER
Brannfarlige gasser, kategori 1 eller 2
1050
P3a BRANNFARLIGE AEROSOLER (se merknad 11.1)
Brannfarlige aerosoler kategori 1 eller 2, omfatter brannfarlige gasser i kategori 1 eller 2 eller brannfarlige væsker i kategori 1
150 (netto)500 (netto)
P3b BRANNFARLIGE AEROSOLER (se merknad 11.1)
Brannfarlige aerosoler kategori 1 eller 2, omfatter verken brannfarlige gasser i kategori 1 eller 2 eller brannfarlige væsker i kategori 1 (se merknad 11.2)
5 000 (netto)50 000 (netto)
P4 OKSIDERENDE GASSER
Oksiderende gasser, kategori 1
50200
P5a BRANNFARLIGE VÆSKER
– Brannfarlige væsker, kategori 1, eller
– Brannfarlige væsker, kategori 2 eller 3, som oppbevares ved en temperatur over sitt kokepunkt, eller
– Andre væsker med flammepunkt ≤ 60 °C som oppbevares ved en temperatur over sitt kokepunkt (se merknad 12)
1050
P5b BRANNFARLIGE VÆSKER
– Brannfarlige væsker, kategori 2 eller 3, der det ved særskilte prosessforhold som f.eks. høyt trykk og høy temperatur kan oppstå fare for storulykker, eller
– Andre væsker med flammepunkt ≤ 60 °C, der det ved særskilte prosessforhold som f.eks. høyt trykk og høy temperatur kan oppstå fare for storulykker (se merknad 12)
50200
P5c BRANNFARLIGE VÆSKER
Brannfarlige væsker, kategori 2 eller 3, som ikke omfattes av P5a og P5b
5 00050 000
P6a SELVREAKTIVE STOFFER OG STOFFBLANDINGER og ORGANISKE PEROKSIDER
Selvreaktive stoffer og stoffblandinger, type A eller B, eller organiske peroksider, type A eller B
1050
P6b SELVREAKTIVE STOFFER OG STOFFBLANDINGER og ORGANISKE PEROKSIDER
Selvreaktive stoffer og stoffblandinger, type C, D, E eller F, eller organiske peroksider, type C, D, E eller F
50200
P7 PYROFORE VÆSKER OG FASTE STOFFER
Pyrofore væsker, kategori 1 Pyrofore faste stoffer, kategori 1
50200
P8 OKSIDERENDE VÆSKER OG FASTE STOFFER
Oksiderende væsker, kategori 1, 2 eller 3, eller Oksiderende faste stoffer, kategori 1, 2 eller 3
50200
Avsnitt E – MILJØFARER
E1 Farlig for vannmiljøet i Akutt 1 kategori 1 eller Kronisk kategori 1100200
E2 Farlig for vannmiljøet i Kronisk kategori 2200500
Avsnitt O – ANDRE FARER
O1 Stoffer eller stoffblandinger med faresetning EUH014100500
O2 Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser, kategori 1100500
O3 Stoffer eller stoffblandinger med faresetning EUH02950200