Storulykkeforskriften

DatoFOR-2016-06-03-569
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 7
Ikrafttredelse01.07.2016, 01.06.2017
EndrerFOR-2005-06-17-672
Gjelder forNorge
HjemmelL14.06.2002 nr. 20 § 43, L25.06.2010 nr. 45 § 23, L11.06.1976 nr., § 15, L17.06.2005 nr. 62 § 3-1, § 4-5,
KorttittelStorulykkeforskriften

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 3. juni 2016 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 43, lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 23, lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 15, lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 3-1 og § 4-5 sjette ledd og lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XX nr. 23 (direktiv 2012/18/EU).