§ 6. Melding

Den ansvarlige for storulykkevirksomheten skal sende melding til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:
 1. a.
  virksomhetens navn, besøksadresse, postadresse og e-postadresse,
 2. b.
  den lokale virksomhetens navn, besøksadresse, postadresse og e-postadresse, hvis forskjellig fra bokstav a,
 3. c.
  stillingsbetegnelse for personer som har ansvar for virksomhetene nevnt under bokstavene a og b,
 4. d.
  oversikt over farlige kjemikalier som forekommer eller kan forekomme i virksomheten og i hvilken tilstand de forekommer. Kjemikaliene og deres aktuelle fareklasser og farekategorier skal identifiseres. Hvert av kjemikaliene skal dokumenteres med sikkerhetsdatablad eller annen beskrivelse med tilsvarende opplysninger,
 5. e.
  mengde farlige kjemikalier,
 6. f.
  virksomhetens nåværende og planlagte aktiviteter, og
 7. g.
  detaljert beskrivelse av virksomheten og dens nærmeste omgivelser, herunder forhold som kan forårsake storulykke eller forverre konsekvensene av en slik ulykke. Beskrivelsen skal inkludere kart over området, bilder, kartreferanse og situasjonsplan som viser hvor de farlige kjemikaliene forekommer. Dersom det finnes nærliggende virksomheter, anlegg eller andre aktiviteter som kan påvirke risikoen for storulykke, skal beskrivelsen inneholde opplysninger om disse.
Meldingen skal sendes innen følgende frister:
 1. a.
  for nyetablerte virksomheter, i rimelig tid før de farlige kjemikaliene tas inn på anlegget, og
 2. b.
  for eksisterende virksomheter, i rimelig tid før en endring i mengde eller type farlige kjemikalier som medfører at virksomheten blir omfattet av forskriften.

Oppdatering av melding skal sendes inn minst hvert femte år heretter.

Den ansvarlige for virksomheten skal på anmodning fra arealplanmyndigheten gi tilstrekkelige opplysninger om risikoene forbundet med virksomheten.