§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder for storulykkevirksomhet som definert i § 3.
Forskriften gjelder ikke for:
 1. a.
  militære virksomheter, herunder anlegg eller lagre,
 2. b.
  radioaktive stoffer og andre kilder til ioniserende stråling,
 3. c.
  transport av farlige kjemikalier utenfor storulykkevirksomhet på vei, jernbane, innlands vannveier, sjøveier eller i luften og mellomlagring i tilknytning til transporten, herunder lasting, lossing og transport til eller fra andre transportmidler i dokkanlegg, kaier eller omlastingsplasser,
 4. d.
  transport av farlige kjemikalier i rørledninger med tilhørende pumpestasjoner utenfor storulykkevirksomhet,
 5. e.
  leting etter, utvinning av og bearbeiding av mineraler i gruver og steinbrudd, også ved boring,
 6. f.
  aktiviteter som foregår i sjøområder i forbindelse med undersøkelser etter, utvinning og utnyttelse av naturforekomster på havbunnen eller i dens undergrunn i indre norske farvann, norsk sjøterritorium og den del av kontinentalsokkelen som er undergitt norsk lovgivning,
 7. g.
  lagring av gass under bakken i indre norske farvann, norsk sjøterritorium eller den del av kontinentalsokkelen som er undergitt norsk lovgivning. Dette omfatter både separate lagringssteder og lagringssteder i tilknytning til utnytting og utvinning av mineraler og hydrokarboner, og
 8. h.
  fyllplasser, herunder lagring av avfall under bakken.
Uavhengig av unntakene i bokstav e) og h) gjelder forskriften likevel for:
 1. a.
  lagring av gass under bakken på land i naturlige lag, vannførende sjikt, salthuler og nedlagte gruver,
 2. b.
  avfallsdeponier, avgangsdammer og andre anlegg for håndtering av avfall som inneholder farlige kjemikalier, og
 3. c.
  kjemiske eller termiske behandlingsprosesser som inkluderer farlige kjemikalier og lagring av farlige kjemikalier knyttet til slike behandlingsprosesser.
Forskriften gjelder ikke for Svalbard, Jan Mayen og bilandene.