§ 15. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Virksomheter som ved ikrafttredelsen av forskriften blir storulykkevirksomhet, skal innen 1. juni 2017:
  1. a.
    levere melding etter § 6 eller sikkerhetsrapport etter § 9 til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap,
  2. b.
    utarbeide strategi etter § 7, og
  3. c.
    utarbeide intern beredskapsplan etter § 11.