§ 13. Opplysninger som storulykkevirksomheten skal fremlegge for tilsynsmyndighetene etter en storulykke

Den ansvarlige for storulykkevirksomheten skal så snart som praktisk mulig etter at en storulykke har inntruffet, underrette tilsynsmyndighetene. Den ansvarlige skal også underrette tilsynsmyndighetene om ulykkeshendelser og tilløp til ulykkeshendelser som under ubetydelig endrede omstendigheter kunne ha ført til storulykke. Underretningen skal skje i overensstemmelse med de krav som er stilt av de enkelte tilsynsmyndigheter.
Den ansvarlige skal, så snart som mulig etter at underretning om storulykken er gitt, gi supplerende informasjon til tilsynsmyndighetene om:
 1. a.
  omstendighetene ved ulykken,
 2. b.
  farlige kjemikalier som er involvert,
 3. c.
  opplysninger om ulykkens konsekvenser for mennesker, miljø og materielle verdier, og om
 4. d.
  beredskapstiltak som er iverksatt.
Den ansvarlige for virksomheten skal snarest mulig etter en storulykke utarbeide en rapport til tilsynsmyndighetene som beskriver:
 1. a.
  direkte og bakenforliggende årsaker til storulykken,
 2. b.
  tiltak som er iverksatt for å redusere konsekvensene av ulykken på kort og lang sikt, og
 3. c.
  tiltak som er iverksatt for å unngå at en slik ulykke oppstår igjen.
Dersom videre undersøkelser avdekker forhold som endrer opplysninger og konklusjoner i rapporten, plikter den ansvarlige for virksomheten å oppdatere rapporten.