Internkontrollforskriften

DatoFOR-1996-12-06-1127
DepartementArbeids- og inkluderingsdepartementet
PublisertAvd I 1996 1774 (Kommentarer)
Ikrafttredelse01.01.1997
Sist endretFOR-2017-06-09-719
EndrerFOR-1991-03-22-159
Gjelder forNorge
HjemmelL24.05.1929 nr. 4 § 3, § 9, L17.07.1953 nr. 9 § 41, § 48, L25.06.2010 nr. 45 § 39, L21.05.1971 nr. 47 § 14, L14.06.1974 nr. 39 § 14, L11.06.1976 nr. 79 § 8, L13.03.1981 nr. 6 § 52b, L02.04.1993 nr. 38 § 17, L12.05.2000 nr. 36 § 11, L14.06.2002 nr. 20 § 8, § 43, L17.06.2005 nr. 62 § 3-1,
Rettet05.12.2014 (Kommentarene)
KorttittelInternkontrollforskriften

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med hjemmel i lov lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 16a jf. § 2 nr. 8, lov 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 14, lov 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer § 14, lov 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern m.v. § 4, lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Fourensningsloven) § 52b, lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 8, lov 17. juli 1953 nr. 9 om sivilforsvaret § 41 jf. § 48, lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 3 jf. § 9 og lov av 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven) § 17 annet ledd. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet).
Tilføyd hjemmel: Lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 8 og § 43. Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 3-1. Lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven). Lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven) § 11.
Endringer: Endret ved forskrifter 17 des 1999 nr. 1352, 9 mars 2000 nr. 270, 1 feb 2002 nr. 127, 19 des 2003 nr. 1599, 8 okt 2004 nr. 1395, 28 jan 2005 nr. 51, 12 feb 2010 nr. 159, 2 des 2011 nr. 1148, 15 mars 2013 nr. 284, 9 juni 2017 nr. 719.
Rettelser: 08.09.2004 (Kommentarene), 08.02.2005 (Kommentarene), 16.03.2012 (Kommentarene), 05.12.2014 (Kommentarene).