§ 32-3. Overgangsbestemmelse

De dykkersertifikater som er gitt i medhold av forskrift 30. november 1990 nr. 944 om dykking gir fortsatt adgang til den dykking som sertifikatet er utstedt for.

Adgangen til dykking med dykkersertifikat klasse S opphører fra 1. januar 2021.

0 Tilføyd ved forskrift 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013), endret ved forskrifter 30 des 2013 nr. 1725 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 32-2), 14 des 2018 nr. 1976 (i kraft 1 jan 2019).

Dykkesertifikat klasse S fra opphevet forskrift om dykking av 30. november 1990 nr. 944 er et sertifikat som primært er rettet mot sportsdykkerinstruktører og dykkere innen akvatisk biologisk forskning og marin arkeologi. Sertifikatet omfatter også annen aktivitet som instruksjon, oppmåling, kartlegging, fotografering, prøvetaking med enkle midler samt besiktigelser som ikke omfatter utbedringer.

Dykkesertifikat klasse S omfatter det arbeid som utføres under vann uten bruk av den type arbeidsutstyr som krever opplæring eller spesielle forholdsregler av hensyn til sikkerheten. Sertifikatet omfatter bare lettere dykkevirksomhet. Medfører dykkingen bruk av arbeidsutstyr til reparasjoner, boring, graving, slamsuging eller annet liknende undervannsarbeid, kreves opplæring for det aktuelle arbeidet og annet relevant dykkersertifikat, se kapittel 26. Det samme gjelder om undervannsaktiviteten krever bruk av verktøy og redskap som forutsetter bruk av krafttilførsel, f.eks. hydraulikk, luft eller elektrisitet, kreves annet relevant dykkersertifikat.