§ 31-6. Tilgang til opplysninger i registre

Arbeidstaker som er oppført i register regulert i dette kapittel, skal gjøres kjent med dette og ha adgang til opplysningene som gjelder egen person.
Opplysninger i registeret av ikke personlig art skal gjøres kjent for arbeidstakerne.
Registeret skal være tilgjengelig for verne- og helsepersonale, verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og andre personer med særlig oppgave å ivareta sikkerhet og helse på arbeidsplassen, og Arbeidstilsynet.
Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013, tidligere § 31-7).