§ 31-4. Register over arbeidstakere eksponert for ioniserende stråling

Arbeidsgiveren skal føre register over arbeidstakere som arbeider med ioniserende stråling med opplysninger om navn, adresse, fødselsnummer, nåværende arbeid, tilsettingstid og individuelt målte stråledoser.

Se definisjon av ioniserende stråling i forskriften her § 1-4 nr. 26. Stråling fra radon er ioniserende stråling.

Arbeidsgiver bør føre register over de arbeidstakere som blir eksponert for radon ved verdier over 400 Bq/m3 svarende til krav til helseundersøkelse ved en stråledose på 6 mSv.

Se kommentarer til forskriftens § 31-1 «Register over arbeidstakere utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og bly» , som også vil gjelde eksponering for ioniserende stråling.

Også arbeidstakere som ikke arbeider med ioniserende stråling, men som likevel kan være utsatt for eksponering i arbeidet utover normale bakgrunnsnivåer, må registreres.

Se forskriftens § 15-3 «Persondosimeter» , som handler om bruk av persondosimeter som metode for å fastlegge den personlige stråleeksponeringen. I strålevernforskriften § 33 er det krav om oppbevaring av persondoserapporter i 60 år.