§ 30-2. Krav om beredskap ved snøskredfare på anlegg

Ved anlegg der det er påvist snøskredfare, skal det organiseres beredskap som dimensjoneres og utstyres i samråd med sakkyndig og offentlige redningstjeneste på stedet. Det skal stilles personlig utstyr til rådighet for mannskapet og anskaffes rednings- og førstehjelpsutstyr i nødvendig omfang.

Det skal holdes regelmessige øvelser.

Det kan være hensiktsmessig å trekke inn relevante offentlige redningsetater i det forebyggende arbeidet og i øvelser.