§ 30-1. Risikovurdering av skredfare ved anleggsarbeid

Arbeidsgiver skal sørge for en forsvarlig befaring og få utarbeidet en rapport som grunnlag for en risikovurdering av skredfare. Dersom det er fare for skredulykker ved arbeidssteder, atkomstveger, bolig- og oppholdssteder, skal skredsakkyndige ved befaring vurdere hvilke sikrings- og beredskapstiltak det kan være nødvendig å gjennomføre. Det skal samtidig fastsettes hvilke forholdsregler som må følges i skredfarlige situasjoner.

Risiko må vurderes som grunnlag å forebygge og redusere skredfare og konsekvenser av skred. Det er behov for å kontrollere at tiltakene for å redusere risikoen fungerer, spesielt når konsekvensene av skred er store.

I områder som er utsatte for skred, må det foretas kontinuerlig vurdering, særlig under spesielle værforhold med sterk vind, mye nedbør osv. Skredsakkyndiges vurderinger må benyttes i tiltaks- og beredskapsarbeidet.

Når det gjelder rasfare i forbindelse med gravearbeid, vises det til kapittel 21.