§ 29-1. Arbeid hvor det kan være fare for brann eller eksplosjon

Når virksomhet skal utføre arbeid i eller på tanker, rom, rørledning eller liknende hvor det er eller kan ha samlet seg brannfarlig vare eller helsefarlig stoff, skal virksomheten iverksette nødvendige tiltak for at arbeidet kan utføres uten risiko for liv eller helse.
Før arbeidet tar til skal virksomheten sørge for at det blir foretatt kontroll og nødvendige målinger for å forsikre seg om at arbeidsatmosfæren er farefri. Kontrollen skal foretas av en kompetent person som er gitt spesiell opplæring til oppgaven. Når arbeidsatmosfæren anses farefri skal kontrolløren skrive ut et arbeidssertifikat som gir tillatelse til arbeidet.
Virksomheten skal melde fra til Arbeidstilsynet om hvem som til enhver tid har oppgaven som kontrollør.

Bestemmelsen gjelder for alle typer av tanker, rom, rørledninger og liknende, både stasjonære, landbaserte og fartøybaserte (skip eller kjøretøy). Det er egne bestemmelser for avløpsanlegg i § 8-2.

Før arbeid i tank eller rom settes igang, skal det uansett foretas nødvendige målinger og kontroller, blant annet om det er mangel på oksygen i luften. Før noen går inn og under arbeidet i tank eller rom, må det være godt utluftet eller ventilert. Se også arbeidsplassforskriften § 7-1 «Ventilasjon og prosessavsug».

Kontroller og om nødvendig målinger, vurdering av risiko og gjennomføring av tiltak må skje fortløpende under arbeidet. Dette er særlig aktuelt ved varmt arbeid eller annet arbeid som selv kan medføre produksjon av brannfarlige gasser, helsefarlige stoffer eller gasser som fortrenger oksygen.

Arbeidstakere og representanter må informeres om resultatet av målingene.

Kompetent person er kyndig kjemiker eller annen person som har

  • nødvendige generelle tekniske og kjemiske kunnskaper
  • kjennskap til de viktigste fysikalske og kjemiske egenskaper til brannfarlige varer og helsefarlige stoffer
  • nødvendig praksis i behandling av måleapparater og aktuelle gassmålinger
  • tilstrekkelig praksis og erfaring fra aktuelle type virksomhet, samt kunnskap om aktuelle konstruksjon og byggemåte

Arbeidssertifikat må foreligge før ethvert arbeid som utføres, også rengjøring og andre forberedende og etterfølgende arbeidsoppgaver.

Arbeidssertifikatet må inneholde opplysninger om tidligere innhold i konstruksjonen, hvilket arbeid som tillates, hvor arbeidet tillates, og hvilke særlige sikkerhetstiltak som må iverksettes. Kontrollør må også gi en vurdering av hvor ofte det bør foretas ny kontroll, og hvilke tiltak som må iverksettes. Kontrollør må kunne disponere nødvendig godkjent måleutstyr. Arbeidsgiveren må sørge for at arbeidssertifikat slås opp på lett synlig sted i nærheten av arbeidsstedet.

Virksomhetens melding til Arbeidstilsynet om hvem som er virksomhetens kontrollør, må gi opplysninger om kontrollørens navn, alder, utdannelse og praksis og andre forhold som antas å kunne være av betydning.