§ 27-5. Instruks for kontroll- og sikringsarbeid

Arbeidsgiver skal utarbeide instrukser som sikrer at:
 • -
  det foretas fortløpende kontroll av berget og det sikringsarbeidet som er blitt utført tidligere
 • -
  at løst berg som kan medføre fare snarest mulig fjernes eller sikres på en betryggende måte
 • -
  at rensk utføres fra et trygt sted av arbeidstaker med erfaring og innsikt i renskearbeid
 • -
  at det ved rensk med håndverktøy er tilfredsstillende sikt, lys- og lydforhold på arbeidsplassen
 • -
  at særlige forhold med betydning for sikringsarbeidet varsles til neste skift og registreres skriftlig og at dokumentasjonen oppbevares på arbeidsplassen så lenge arbeidet pågår
 • -
  at områder hvor det kan være fare for ukontrollert steinfall eller ras snarest mulig sperres av og at avsperring ikke fjernes før kontroll og nødvendig rensk eller sikring er foretatt.

Kontrollen innebærer en visuell undersøkelse av berget og en bedømmelse av bergets stabilitet ved hjelp av renskeutstyr, spett og liknende. Det kan også etableres automatiske overvåkningssystemer, men det kan ikke erstatte visuell kontroll.

Eksempel på sikringsarbeider er rensk, bergbolting, betongsprøyting, armering og betongstøping mot bergvegg eller tak, injisering, forstøtningsarbeid og liknende.

Åpenbart løse blokker som henger i sikringsbolter, krever avsperring.