§ 27-23. Beskyttelse mot brannfare ved bergarbeid

Overalt der arbeidsplasser konstrueres, oppføres, utstyres, tas i bruk, drives eller vedlikeholdes, skal det treffes hensiktsmessige tiltak for å hindre utbrudd eller spredning av brann. Det skal treffes tiltak for å stanse ethvert brannutbrudd raskt og effektivt.
Mengden av brennbare materialer under jord skal begrenses til det strengt nødvendige.
Når det er nødvendig å bruke hydrauliske væsker, skal det så vidt mulig benyttes væsker som ikke er lett antennelige for å unngå risiko for brann og spredning av brann. De hydrauliske væskene skal være i samsvar med spesifikasjoner og prøvevilkår for motstandsdyktighet mot brann og med hygienekriterier.
Dersom det benyttes hydrauliske væsker som ikke er i samsvar med spesifikasjonene, vilkårene og kriteriene, skal det treffes ytterligere forholdsregler for å unngå økt risiko for brann og spredning av brann.

Til første og femte ledd

Se også arbeidsplassforskriften § 4-2 «Rømnings- og redningsutstyr» og § 2-21 «Rømningsveier og nødutganger».

Eksempel på hensiktsmessig rømnings- og redningsutstyr er selvreddere og liknende som ikke regnes som personlig verneutstyr. Puste- og gjenopplivingsutstyr bør være tilgjengelig i eller på det aktuelle arbeidsutstyret.

Redningskamre kan være nødvendig, spesielt i gruver der det ikke er mulig med mer enn én utgang til dagen. Redningskamrene kan være mobile eller sprengt inn i berget. Størrelsen tilpasses antall personer som arbeider på stedet.

For at et redningskammer skal gi betryggende sikkerhet, er det viktig at

– kammeret har sikker tilførsel av ren luft

– ledninger for luft og trykkluft har avstengningsanordning inne i kammeret

– luftutslipp fra kammeret kan reguleres slik at passende overtrykk i kammeret holdes

– temperaturen i kammeret kan holdes på et rimelig nivå

– kammeret har telekommunikasjon med bemannet sted over jord

– kjøretøy eller brennbare materialer og kjemikalier ikke plasseres så nær at kammerets funksjon kan ødelegges

Til andre og tredje ledd

Se forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 15 «Bruk av personlig verneutstyr» og § 8-1 «Gjennomgående krav til opplæring».