§ 27-22. Beskyttelse mot brannfare ved bergarbeid

Overalt der arbeidsplasser konstrueres, oppføres, utstyres, tas i bruk, drives eller vedlikeholdes, skal det treffes hensiktsmessige tiltak for å hindre utbrudd eller spredning av brann. Det skal treffes tiltak for å stanse ethvert brannutbrudd raskt og effektivt.

Mengden av brennbare materialer under jord skal begrenses til det strengt nødvendige.

Når det er nødvendig å bruke hydrauliske væsker, skal det så vidt mulig benyttes væsker som ikke er lett antennelige for å unngå risiko for brann og spredning av brann. De hydrauliske væskene skal være i samsvar med spesifikasjoner og prøvevilkår for motstandsdyktighet mot brann og med hygienekriterier.

Dersom det benyttes hydrauliske væsker som ikke er i samsvar med spesifikasjonene, vilkårene og kriteriene, skal det treffes ytterligere forholdsregler for å unngå økt risiko for brann og spredning av brann.

Til første og andre ledd

Brennbare materialer og kjemikalier omfatter både flyttbart utstyr og hjelpestoffer samt faste installasjoner. Der det er nødvendig å benytte brennbare materialer er det viktig å begrense konsekvensene av en brann i området.

Se også arbeidsplassforskriften kapittel 4 «Sikkerhetsutrustning» og kapittel 5 «Skilting og merking».

Til tredje og fjerde ledd

Se også § 3-10 og § 10-19.