§ 27-17. Boring med bergborerigg

Arbeidsgiver skal sørge for at ingen oppholder seg i faresonen under boring med bergborerigg for ort- og tunneldriving, og operatøren skal være tilstrekkelig vernet mot steinsprut.
Ved alle bergboreoperasjoner skal helseskadelig steinstøv fjernes så langt det er mulig.

Til første ledd

Hva som er faresonen, må vurderes konkret gjennom kartlegging av risiko, risikovurdering og under hensyn til anvisninger fra bergboreriggprodusenten. På grunnlag av vurderingene defineres et horisontal- og vertikalplan som angir grensene for en faresone. Risikovurderingen må utføres løpende og omfatte alle risikoforhold som medfører fare for liv og helse i forbindelse med boring på stuff, se forskriften § 27-2 «Risikovurdering og HMS-plan for bergarbeid» med kommentarer.

Når faresonen er definert, må arbeidsgiver ha rutiner som sikrer at ingen oppholder seg og utfører arbeid i faresonen under bergboring. Faresoner må merkes, se arbeidsplassforskriften § 6-1 «Adgangsbegrensning til faresoner» med kommentarer.

Bestemmelsen vil som regel bety forbud mot alle typer arbeid foran en bergborerigg for ort- og tunneldriving, som har boremaskiner i gang under salve- eller bolteboring.

Faresonen vil videre oftest være området fra bomfeste og frem til stuff, også i høyden. Dette gjelder spesielt ved ladding på stuff, som ikke må skje mens boring foregår. Det er forbud mot opphold i faresonen på grunn av faren for boring i gammelt sprengstoff, blokkfall og ras, roterende borstål og bevegelige bommer, samt støy, vibrasjoner og liknende.

Skift av borekroner og annet må samordnes slik at det kan gjennomføres uten fare for skade, og mens boremaskinene er stanset. Det må også sikres at selve boringen utføres forsvarlig. Der det er aktuelt med sonderings- og langhullsboring, bør det benyttes utstyr for å automatisere prosessen med skifte av borstenger. Se også krav til bergsprenging i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 11-9 femte ledd. Det må normalt ikke bores nærmere enn halve borlengden, minimum to meter til et ferdig ladet hull.

Til andre ledd

Arbeidsgiver må foreta en vurdering av om steinstøvet og eksponeringen er helseskadelig og på grunnlag av vurderingene iverksette egnede tiltak for å fjerne steinstøv ved bergboring og derved redusere arbeidstakeres støveksponering ved bergboring. Dersom det ikke er mulig eller hensiktsmessig å iverksette tiltak for å fjerne støvet må begrunnelsen for dette framgå av risikovurderingen, se § 27-2 «Risikovurdering og HMS-plan for bergarbeid» med kommentarer. Se også § 3-8 «Tiltak mot risiko forårsaket av kjemikalier» med kommentarer.

Det må benyttes arbeidsutstyr som er innrettet slik at arbeidstakerne er vernet mot steinstøv eller andre stoffer som produseres, brukes eller lagres i arbeidsutstyret, se § 10-19 «Fare for brann og utslipp av stoff ved bruk av arbeidsutstyr».

Når det gjelder avsug ved kilden generelt, se arbeidsplassforskriften § 7-1 «Ventilasjon og prosessavsug» og § 7-3 «Utforming av prosessavsug».