§ 27-16. Vedlikehold av utstyr og anlegg ved bergarbeid

Det skal utarbeides et hensiktsmessig program for systematisk kontroll, vedlikehold og eventuelt prøving av mekanisk og elektrisk utstyr og anlegg.
Vedlikehold, kontroll og prøving av alle deler av anlegg eller utstyr skal foretas av en kompetent person. Vedlikeholdet skal utføres under behørig hensyn til den virksomheten som foregår. Journaler for kontroll og prøvinger skal føres og oppbevares på en forsvarlig måte.
Dersom det benyttes ventilasjonsanlegg, skal det holdes i funksjonsdyktig stand.
Egnet sikkerhetsutstyr skal til enhver tid være klart til bruk og i funksjonsdyktig stand.

Til første ledd

Program for kontroll, vedlikehold og prøving må ta utgangspunkt i opplysninger fra produsentene. For øvrig må det tilpasses utstyrets bruk og slitasje og de spesielle påvirkningene som knytter seg til bergarbeid. Se også kapittel 12 «Kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr og anlegg» og kapittel 13 «Arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll».

Til andre ledd

For kompetansekrav, se § 12-1, § 12-2 og kapittel 13.

Til tredje ledd

Ventilasjonsanlegg ved bergarbeid er utsatt for store belastninger blant annet på grunn av støv og krever derfor hyppig ettersyn av kompetent personell.

Til fjerde ledd

Virksomheten må ha skriftlige rutiner og dokumentasjon av kontroll og vedlikehold, se forskriftens § 12-4 og § 12-8.