§ 27-14. Krav til vern mot udetonert sprengstoff og nedfall av stein

Operatørplasser på arbeidsutstyr ved bergarbeid, f.eks. ved boring, rensking, bruk av hydrauliske hammere, knusing og lasting, skal være utstyrt med vern som beskytter fører mot skade på grunn av udetonert sprengstoff eller nedfall av stein, der det foreligger fare for det.

0 Tilføyd ved forskrift 19 juni 2020 nr. 1266 (i kraft 1 juli 2020).

Bestemmelsen gjelder sikkerheten for maskinførere som bruker gravemaskiner og annet mobilt arbeidsutstyr i områder hvor det er eksplosjonsfare. Hvilket vern som er tilstrekkelig, er avhengig av hvilken risiko som arbeidsgiver har vurdert for det aktuelle bergarbeidet.

Ved valg av vern må arbeidsgiver vurdere den totale risikoen, blant annet forholdet til rømningsvei. Valg av vern må tilpasses risikoen som blir identifisert. Dersom det er risiko for trykkbølger, kan det for eksempel være nødvendig med bruk av knusesikkert glass i gravemaskin eller anleggsmaskin, mens det ved fare for nedfall av stein kan være tilstrekkelig med gitter.