§ 27-12. Sprengstoff og tennmidler til bruk i bergarbeid

Oppbevaring, transport og bruk av sprengstoffer og tennmidler skal foretas av kompetente personer med behørig tillatelse. Oppgavene skal organiseres og utføres på en slik måte at arbeidstakerne ikke utsettes for noen risiko.

For nærmere bestemmelser om bruk osv. av sprengstoff og tennmidler vises det til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).