§ 26-6. Krav om utstyr for forsvarlig dykking

Arbeidsgiver skal på grunnlag av risikovurderingen stille til rådighet det utstyret som er nødvendig for å kunne gjennomføre dykkeoperasjonen på en fullt forsvarlig måte.

0 Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013). Endres ved forskrift 14 des 2018 nr. 1976 (i kraft 1 jan 2020).

Arbeidsgiver er ansvarlig for å velge utstyr som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø etter arbeidsmiljøloven § 4-1.

Dette tilsier i de fleste tilfeller at det vil være nødvendig å bruke overflateforsynt dykkerutstyr da slikt dykkerutstyr gir betydelig redusert risiko for alvorlige ulykker sammenlignet med selvforsynt dykkerutstyr (SCUBA). Pustegassen vil kunne tilføres både via lavtrykks og høytrykks dykkerslange.

Selvforsynt dykkerutstyr vil kunne benyttes ved dykking i enkelte grunne basseng, ved dykking som livreddende innsats og trening i dette, samt ved sportsdykkeropplæring, inkludert sportsdykkerguiding. Mer informasjon om dette finnes på Arbeidstilsynets hjemmesider.

Bruk av livline er som hovedregel påbudt, se forskriften her § 26-32 med kommentarer.

Se forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 15 «Bruk av personlig verneutstyr».