§ 26-45. Krav om førstehjelpsutstyr

Arbeidsgiver skal sørge for at det er førstehjelpsutstyr lett tilgjengelig på alle steder hvor arbeidsforholdene gjør det nødvendig.
I tillegg skal oksygenbehandlingsutstyr være tilgjengelig på dykkestedet. Arbeidsgiver skal sikre at en skadet dykker kan behandles med oksygen kontinuerlig inntil behandling i trykkammer kan starte. Som et minimum skal oksygenbehandlingsutstyret ha kapasitet til å kunne behandle en dykker i 30 minutter beregnet ut fra en minuttventilasjon på 15 l/min.

Hvilket førstehjelpsutstyr som er nødvendig, må fremgå av virksomhetens beredskapsplan, på grunnlag av råd fra godkjent dykkerlege, se kommentarene til §§ 26-3 og 26-5.

Kapasiteten på 30 minutters behandling er satt fordi nødetatene i de fleste tilfeller kommer til ulykkesstedet relativt raskt.  Dette vil imidlertid variere, avhengig av blant annet vær og føreforhold. Ansvaret for at dykkeren i nødstilfelle sikres kontinuerlig normobar oksygen inntil behandling i trykkammer kan starte, ligger på arbeidsgiver. I arbeidsgiveransvaret ligger det også et ansvar for å ta høyde for tidvis manglende eller forsinkede prehospitale tjenester. Dersom en må påregne større utrykningstid vil det være behov for mer oksygen tilgjengelig.

Pusting av 100 % oksygen er et viktig førstehjelpstiltak ved trykkfallsyke, og forsinket eller manglende behandling med oksygen vil kunne ha negativ innvirkning på skadeomfanget. Kravet til mengde oksygen er avhengig av reisetid til behandlingskammer, der også mulige vansker på grunn av værforhold og forsinkelser i ambulansetjenesten skal medregnes. Kravet er uansett ikke mindre enn 30 minutter.