§ 26-43. Helsekrav

Helseerklæring skal utstedes av godkjent dykkerlege. Slik helseerklæring er gyldig i ett år.
Arbeidstaker som ved legeundersøkelse viser seg å ha sykdom eller skade som øker risiko for ulykke eller helsefarer ved dykkeoperasjoner, skal ikke benyttes til slikt arbeid.
Arbeidsgiver kan kreve at dykker skal fremstille seg til ny legeundersøkelse når arbeidsgiveren eller dykkeren erfarer helsesvikt som kan ha betydning for dykkerens helse eller evnen til å ivareta egen og andres sikkerhet

Til første og tredje ledd

Med «godkjent dykkerlege» menes lege som tilfredsstiller krav i forskrift om helsekrav for personer til havs kapittel 2. Godkjenningen foretas av Fylkesmannen i Rogaland.

For å kunne utstede en helseerklæring til en dykker, må dykkerlegen anse kriteriet i annet ledd om at dykkeren ikke har «sykdom eller skade som øker risiko(en) for ulykke eller helsefarer ved dykkeoperasjoner» som oppfylt. Dykkerlegen må derfor, på bakgrunn av den gjennomførte legeundersøkelsen, vurdere om dykkeren oppfyller dette kriteriet. Ved denne vurderingen må det ses hen til helsekravene i Helsedirektoratets «Veileder til forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere) (IS-1879)» for veiledning. Der dykkerlegen vurderer kriteriet i annet ledd som oppfylt, utstedes helseerklæring på fastsatt skjema. Dykkeren må underrettes om en slik avgjørelse.

Dykkerlegen kan fatte en avgjørelse om å ikke utstede helseerklæring, det vil si utstede udyktighetserklæring for arbeidsdykking, eller fatte en avgjørelse om å utstede helseerklæring med begrensninger (begrenset periode eller andre begrensninger). Slike avgjørelser må begrunnes.

Det er utarbeidet et eget skjema for helseerklæring/ udyktighetserklæring for arbeidsdykking. Begrunnelsen for avgjørelsen må legen imidlertid legge ved skjemaet på et eget ark. Dykkerlegen må utforme begrunnelsen i tråd med forvaltningsloven §§ 24 og 25. Legen må underrette dykkeren om vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27.

Til femte ledd

Dersom en dykker mener at en avgjørelse om å ikke utstede helseerklæring (utstede udyktighetserklæring) ikke er riktig, kan han eller hun klage på avgjørelsen. Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til dykkeren, jf. forvaltningsloven § 29. Klageinstans er klagenemnda oppnevnt i henhold til forskrift 20. desember 2010 nr. 1780 om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs § 18 og § 19.

Saksbehandling av en klage etter femte ledd

Dersom dykkeren ønsker å klage på dykkerlegens avgjørelse må klagen utformes skriftlig. Klagen leveres eller sendes til dykkerlegen. Klagen må inneholde klagerens (dykkerens) innvendinger mot avgjørelsen, jf. forvaltningsloven § 32.

Når dykkerlegen mottar en klage må legen foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Dykkerlegen kan oppheve eller endre vedtaket dersom legen etter å ha vurdert klagen er enig i det som er anført i klagen, jf. forvaltningsloven § 33.

Etter å ha vurdert klagen må dykkerlegen, dersom vedkommende ikke finner grunn til å omgjøre den påklagede avgjørelsen, sende klagen til Direktoratet for arbeidstilsynet. Legen må først påse at dykkeren samtykker i at dykkerens person- og helseopplysninger som har tilknytning til helse-/ udyktighetserklæringen kan utleveres til Direktoratet for arbeidstilsynet, Fylkesmannen i Rogaland og klagenemnda. Se eget felt for samtykke i Arbeidstilsynets skjema for helseerklæring/ udyktighetserklæring for dykking.

Legen må ved oversendelse av en klage legge ved begrunnelsen for den påklagede avgjørelsen, en vurdering av innholdet i klagen og en vurdering av om legen opprettholder avgjørelsen, jf. forvaltningsloven § 33. I tillegg vedlegges relevante medisinske opplysninger angående dykkerens helse.

Legen sender klagen med tilhørende dokumentasjon til digitalt via eDialog (se www.arbeidstilsynet.no/post)
 
eller via tradisjonell post:
Direktoratet for arbeidstilsynet
Postboks 4720 Torgarden
7468 Trondheim

Legen må i tillegg sende dykkeren en kopi av oversendelsesbrevet med legens vurderinger, jf. forvaltningsloven § 33.

Direktoratet for arbeidstilsynet vurderer klagen og skriver innstilling til klagenemnda (oppnevnt i henhold til forskrift 20. desember 2010 nr. 1780 om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs § 18 og § 19). Direktoratet sender deretter sin innstilling med forslag til vedtak og sakens dokumenter til Fylkesmannen i Rogaland. Fylkesmannen legger saken frem for klagenemnda i nemndas møte, utformer vedtak i tråd med klagenemndas avgjørelse og sender dette til dykkeren med kopi til Direktoratet for arbeidstilsynet og dykkerlegen.

Klager, det vil si dykkeren, har rett til å møte ved nemndas behandling av klagen og å ha med seg en fullmektig.

Om dispensasjon fra helsekravene i «Veileder til forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs»

Dersom en udyktighetserklæring er begrunnet i at dykkerlegen har vurdert at dykkeren har «sykdom eller skade som øker risiko(en) for ulykke eller helsefarer ved dykkeoperasjoner» fordi ett eller flere av helsekravene i Helsedirektoratets veileder til helsekravforskriften ikke er oppfylt, kan dykkeren likevel ha et ønske om å fortsette å arbeide som dykker. I et slikt tilfelle kan dykkeren søke om dispensasjon fra selve kravet om helseerklæring i forskrift om utførelse av arbeid § 26-11, jf. § 1-5. 

Dykkeren sender en slik søknad direkte til Arbeidstilsynet. Et avslag kan påklages til Direktoratet for arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 (7) ledd.