§ 26-40. Krav til trykkammer

Arbeidsgiver skal påse at trykkammer, trykkammerpanel og røropplegg er konstruert slik at kammeret gir fullt forsvarlig vern av arbeidstakerne ved dekompresjon eller behandling av trykkfallssyke. Trykkammeret skal være utformet og innredet for formålet.

Størrelse og utforming eller innredning av trykkammeret må vurderes av arbeidsgiveren ut fra dykkeoppdragets risiko, dybde og varighet. Se også forskriften her § 26-29 med kommentarer.

Trykkammeret bør ha to avdelinger, et «forkammer» og et «hovedkammer», slik at personell kan sluses ut av og inn i et trykksatt hovedkammer. Hovedkammeret bør ha oksygenmasker for det antallet personer det skal benyttes for, samt en ekstra.

Trykkammeret bør av sikkerhetsgrunner utrustes med utvendig oksygenmåler som angir oksygeninnholdet i prosent.

For at man skal kunne slukke brann på en effektiv måte, må det installeres vanntåkeanlegg på nye kammer.

Kammeret bør om mulig være innredet slik at man har tilkomst til dykkerens hode.