§ 26-4. Arbeidsinstruks

Det skal utarbeides skriftlig arbeidsinstruks for det enkelte arbeidsoppdrag og de forhold dykkeoperasjonen skal utføres under. Instruksen skal blant annet beskrive arbeidsoppdraget, fremgangsmåten for sikker gjennomføring, de spesielle forhold som kan påvirke den aktuelle dykkeoperasjonen, hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes og omfatte de kvalifikasjoner som dykkeren må ha for sikker gjennomføring av oppdraget.
Arbeidsinstrukser skal gjøres kjent for de berørte arbeidstakerne og overleveres i god tid før arbeidet igangsettes.

På bakgrunn av en risikovurdering av det enkelte arbeidsoppdrag må det i hvert enkelt tilfelle utarbeides en skriftlig arbeidsinstruks.

Arbeidsgiver må forvisse seg om at alle involverte i en dykkeoperasjon er kjent med arbeidsinstruksen, prosedyrer, arbeidets art og risikomessige forhold knyttet til operasjonen.