§ 26-39. Krav til kommunikasjonsutstyr

Kommunikasjonsutstyr skal være utformet slik at det virker under alle forhold og sikrer stabil og kontinuerlig kommunikasjon mellom dykker og overflatepersonell. Den som overvåker dykkingen må tydelig kunne høre at dykker puster og snakker. Det skal i alle dykkeoperasjoner benyttes kablet kommunikasjonsutstyr.

Talekommunikasjonen skal være avskjermet mot støy og andre forstyrrelser.

Unntatt fra kravet i første og annet ledd er virksomhet som driver opplæring av fritidsdykkere (fritidsdykkerinstruktører) og virksomhet som utfører fritidsdykkerguiding samt ved dykking i basseng tilsvarende svømmebasseng med dybde inntil seks meter, med mindre risikovurderingen viser at kablet kommunikasjon er nødvendig.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013), 14 des 2018 nr. 1976 (i kraft 1 jan 2019, tidligere § 26-37).

Kommunikasjonsutstyr omfatter for eksempel video, telefon og radio.

Det er viktig at kommunikasjonsutstyret er utformet slik at det gir god driftssikkerhet, og at man har sikker kommunikasjon under alle forhold.

Driftssikkerheten ved bruk av trådløs overføring av talekommunikasjon mellom dykker og overflaten er begrenset av en rekke fysiske faktorer. Avstanden til dykker, bunntopografi og forskjell i saltholdighet vil kunne hindre sikker kommunikasjon. Trådløs talekommunikasjon vil derfor være utelukket ved dykking i sjø, og i andre tilfeller der det kan komme hindringer i signaloverføringen mellom dykker og overflaten.

Når det brukes dykkeheis eller kran, må dykkeren som løftes ha et driftssikkert kommunikasjonsmiddel til disposisjon, se forskriften her § 18-8 «Tiltak når en person løftes».