§ 26-38. Krav til dykkepanel

Ved overflateforsynte dykkeoperasjoner skal det være utstyr (dykkepanel) for å forsyne dykkeren med pustegass i alle forutsigbare situasjoner. Dykkepanelet skal ha en utforming som gir god oversikt og hindrer feiloperering.
Pustegassen skal ha korrekt sammensetning, temperatur og gjennomstrømningens hastighet og mengde.

Til første ledd

Dykkepanel er nødvendig for å kunne ha sikker kontroll med forsyningen med pustegass. Arbeidsgiveren må forsikre seg om at dykkepanelet er forsvarlig vedlikeholdt og virker tilfredsstillende. Inntakssiden av dykkepanelet skal ha to uavhengige forsyningskilder. Pustegassforsyningen må være arrangert slik at om forsyningen til én dykker påvirkes uheldig, skal dette ikke påvirke forsyningen til andre dykkere.

Til andre ledd

Krav til renhet i pustegassen følger av forskrift om administrative ordninger kapittel 10 «Krav til kontroll, merking og fylling av pusteluft til dykking og åndedrettsvern».

Det vises også til standarden NS-EN 12021 «Åndedrettsvern – Komprimerte gasser for pusteutstyr».

Gassblandinger som inneholder 25 % oksygen eller mer anses som ren oksygen med hensyn til brann og eksplosjon, og behandles deretter. Systemer som er tiltenkt slike blandinger må være oksygenrengjort. Alle deler av gassystemet inkludert bail-out, dykkerslange, dykkepanel, flaskebank og kompressor må være forsvarlig O2 -rengjort før det brukes for gassblandinger som inneholder 25 % O2 eller mer. Se også § 26-6 «Krav om utstyr for forsvarlig dykking».

Dykkepanelet må vedlikeholdes og oksygenrengjøres regelmessig og ved behov. Ved bruk av Nitrox pustegass med høyere konsentrasjon av oksygen, og der dykkerpanelet brukes til både komprimert luft og til Nitrox, er det en risiko for brann- og eksplosjonsfare. Oksygenrengjøring av systemet bør skje før bruk av høyere oksygenkonsentrasjoner.