§ 26-37. Krav til kommunikasjonsutstyr

Kommunikasjonsutstyr skal være utformet slik at det virker under alle forhold, og slik at den som overvåker dykkingen tydelig kan høre at dykkeren puster og snakker.

Talekommunikasjonen skal være avskjermet for støy, interferens og annen forstyrrelse.

0 Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013).

Kommunikasjonsutstyr omfatter for eksempel video, telefon og radio.

Det er viktig at kommunikasjonsutstyret er utformet slik at det gir god driftssikkerhet, og at man har sikker kommunikasjon under alle forhold.

Driftssikkerheten ved bruk av trådløs overføring av talekommunikasjon mellom dykker og overflaten er begrenset av en rekke fysiske faktorer. Avstanden til dykker, bunntopografi og forskjell i saltholdighet vil kunne hindre sikker kommunikasjon. Trådløs talekommunikasjon vil derfor være utelukket ved dykking i sjø, og i andre tilfeller der det kan komme hindringer i signaloverføringen mellom dykker og overflaten.

Når det brukes dykkeheis eller kran, må dykkeren som løftes ha et driftssikkert kommunikasjonsmiddel til disposisjon, se forskriften her § 18-8 «Tiltak når en person løftes».