§ 26-36. Krav til dykkerutstyret

Arbeidsgiver skal påse at dykkerutstyr som skal brukes er konstruert og innrettet med tilstrekkelig holdbarhet og funksjonalitet slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv og helse ved bruken av utstyret, herunder ulykker, belastningsskader og påvirkninger som kan medføre helseskade på kort eller lang sikt.
Alt utstyr som bæres av dykkeren skal være i henhold til eksisterende internasjonale, europeiske eller nasjonale standarder dersom slike finnes.
Arbeidsgiver skal vurdere farene og treffe nødvendige tiltak for å sikre at dykkerutstyr som stilles til rådighet for arbeidstakerne, egner seg for dykkeoperasjonen og er tilpasset formålet.
Dykkerutstyret skal kunne brukes uten fare for skade på liv og helse for den som utfører dykkeoperasjonen.

Dykkerutstyr er det utstyret som dykkeren må ha på seg eller bære med seg for å kunne arbeide under vann. Arbeidsutstyr som benyttes for å utføre arbeid under vann, reguleres av forskriftens kapittel 10 «Krav til bruk av arbeidsutstyr». For de delene av dykkerutstyret som er personlig verneutstyr, se forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 15 «Bruk av personlig verneutstyr». Det forutsettes at eldre dykkerutstyr vil tilfredsstille sikkerhetskravene i forskriftene og i eventuelle standarder. Hvis ikke må utstyret tas ut av bruk for eventuell oppgradering.

Se også forskriften her § 26-6 med kommentarer.