§ 26-35. Dokumentasjon

Virksomhet som utfører dykkeoperasjoner skal utarbeide og gjøre tilgjengelig en samlet dokumentasjon som skal inneholde:

  • a) organisasjonsplan for virksomheten som viser hvordan dykkevirksomheten er organisert
  • b) den enkeltes plikter knyttet til dykkeaktiviteten
  • c) sikkerhetsprosedyrer
  • d) beredskapsplaner, inkludert nødprosedyrer
  • e) arbeidsinstrukser
  • f) prosedyrer for rapportering av ulykker
  • g) de dykketabeller og behandlingstabeller som nyttes
  • h) loggføring av dykkeoperasjonen
  • i) vedlikeholdsrutiner for dykkerutstyret og føring av kontrollbok.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013), 14 des 2018 nr. 1976 (i kraft 1 jan 2019, tidligere § 26-33).

Krav om dokumentasjon av vedlikehold og kontroll gjelder sentrale deler av utstyr som har betydning for dykkerens sikkerhet.

Dokumentasjonen bør foreligge i en papirversjon, men kan også legges inn i et datasystem med mulighet for utskrift. Arbeidstilsynet vil ved eventuelt tilsyn kunne be om utskrift av dokumentasjonen.