§ 26-35. Dokumentasjon

Virksomhet som utfører dykkeoperasjoner skal utarbeide og gjøre tilgjengelig en samlet dokumentasjon som skal inneholde:

  • a. organisasjonsplan for virksomheten som viser hvordan dykkevirksomheten er organisert
  • b. den enkeltes plikter knyttet til dykkeaktiviteten
  • c. sikkerhetsprosedyrer
  • d. beredskapsplaner, inkludert nødprosedyrer
  • e. arbeidsinstrukser
  • f. prosedyrer for rapportering av ulykker
  • g. de dykketabeller og behandlingstabeller som nyttes
  • h. loggføring av dykkeoperasjonen
  • i. vedlikeholdsrutiner for dykkerutstyret og føring av kontrollbok.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013), 14 des 2018 nr. 1976 (i kraft 1 jan 2019, tidligere § 26-33).

Krav om dokumentasjon av vedlikehold og kontroll gjelder sentrale deler av utstyr som har betydning for dykkerens sikkerhet.

Dokumentasjonen bør foreligge i en papirversjon, men kan også legges inn i et datasystem med mulighet for utskrift. Arbeidstilsynet vil ved eventuelt tilsyn kunne be om utskrift av dokumentasjonen.