§ 26-35. Dokumentasjon

Virksomhet som utfører dykkeoperasjoner skal utarbeide og gjøre tilgjengelig en samlet dokumentasjon som skal inneholde:
 1. a.
  organisasjonsplan for virksomheten som viser hvordan dykkevirksomheten er organisert
 2. b.
  den enkeltes plikter knyttet til dykkeaktiviteten
 3. c.
  sikkerhetsprosedyrer
 4. d.
  beredskapsplaner, inkludert nødprosedyrer
 5. e.
  arbeidsinstrukser
 6. f.
  prosedyrer for rapportering av ulykker
 7. g.
  de dykketabeller og behandlingstabeller som nyttes
 8. h.
  loggføring av dykkeoperasjonen
 9. i.
  vedlikeholdsrutiner for dykkerutstyret og føring av kontrollbok.

Krav om dokumentasjon av vedlikehold og kontroll gjelder sentrale deler av utstyr som har betydning for dykkerens sikkerhet.

Dokumentasjonen bør foreligge i en papirversjon, men kan også legges inn i et datasystem med mulighet for utskrift. Arbeidstilsynet vil ved eventuelt tilsyn kunne be om utskrift av dokumentasjonen.