§ 26-3. Beredskap

Arbeidsgiver skal utarbeide en beredskapsplan som skal omfatte bemanning, utstyr og nødprosedyrer samt tiltak som følger av eller kommer i tillegg til nødprosedyrene, herunder bruk av overflatetrykkammer.

Nødprosedyrerfor dykkeoperasjoner skal omfatte de tilfellene hvor det kan oppstå fare eller ulykkessituasjoner, herunder situasjoner som kan oppfattes som kritiske. Nødprosedyrene må omfatte en beskrivelse av den enkeltes oppgaver og plikter i en nødssituasjon.

Arbeidsgiver skal gi opplæring og øvelse i beredskapsplaner og de oppgaver som den enkelte har i en ulykkes- eller faresituasjon. Beredskapsøvelser med alle som deltar i dykkeaktiviteter skal gjennomføres ved endring av operasjonsmønster, nytt mannskap, nytt utstyr o.l., og minst hver sjette måned.

Beredskapsplanen og nødprosedyrene skal gjennomgås regelmessig og holdes oppdatert.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013), 14 des 2018 nr. 1976 (i kraft 1 jan 2019).

Det må fremgå av beredskapsplanen hvordan en kan få en dykker som trenger hjelp i sikkerhet. Beredskapsplanen må blant annet inneholde informasjon om nærmeste trykkammer, kontaktinformasjon for dykkerlege med mer. Dette gjelder også for dykkeoperasjoner som ikke krever trykkammer.

Hele dykkerteamet må kjenne til beredskapsplanen og være regelmessig trenet i nødprosedyrene. Før arbeid igangsettes med nytt personell eller ukjente arbeidsoperasjoner må det gjennomføres særlig opplæring. Opplæringen må omfatte anerkjente dykke- og behandlingstabeller, og særlig temaer som trykkfallsyke, barotraume og behandling av trykkfallsyke og luftemboli.

Arbeidsmiljøloven §§ 5-1, 5-2 og 5-3 har bestemmelser om registrering og varslings- og meldeplikt for arbeidsgiver eller lege ved arbeidsulykker eller yrkessykdom.