§ 26-3. Beredskap

Arbeidsgiver skal utarbeide en beredskapsplan som skal omfatte bemanning, utstyr og nødprosedyrer samt tiltak som følger av eller kommer i tillegg til nødprosedyrene, herunder bruk av overflatetrykkammer.
Nødprosedyrerfor dykkeoperasjoner skal omfatte de tilfellene hvor det kan oppstå fare eller ulykkessituasjoner, herunder situasjoner som kan oppfattes som kritiske. Nødprosedyrene må omfatte en beskrivelse av den enkeltes oppgaver og plikter i en nødssituasjon.
Arbeidsgiver skal gi opplæring og øvelse i beredskapsplaner og de oppgaver som den enkelte har i en ulykkes- eller faresituasjon. Beredskapsøvelser med alle som deltar i dykkeaktiviteter skal gjennomføres ved endring av operasjonsmønster, nytt mannskap, nytt utstyr o.l., og minst hver sjette måned.
Beredskapsplanen og nødprosedyrene skal gjennomgås regelmessig og holdes oppdatert.

Det må fremgå av beredskapsplanen hvordan en kan få en dykker som trenger hjelp i sikkerhet. Beredskapsplanen må blant annet inneholde informasjon om nærmeste trykkammer, kontaktinformasjon for dykkerlege med mer. Dette gjelder også for dykkeoperasjoner som ikke krever trykkammer.

Opplæringen må omfatte beredskapsplanene og den enkeltes oppgaver i en ulykkes- eller faresituasjon. Aktuelle tema er for eksempel bruk av dykke- og behandlingstabeller, trykkfallsyke, barotraume og behandling av trykkfallsyke og luftemboli.

Alle som deltar i dykkeoperasjoner skal ha gjennomført beredskapsøvelse minst hver 6. måned. Beredskapsøvelser må holdes oftere ved behov, bl.a. ved innføring av nytt personell, utstyr, operasjonsmønster eller arbeidsoperasjoner.

Regelmessige beredskapsøvelser skal gjøre at alle som deltar i dykkeaktiviteten, inkludert beredskapsdykker, er trent på å gi øyeblikkelig hjelp. Det er avgjørende at den enkelte har øvelse i de oppgaver vedkommende skal ivareta og er forberedt på det i en nødsituasjon.

Ved innleie eller endringer i bemanningen, må det gjennomføres nye øvelser slik at mannskapet blir trent i sine roller. Ved innleie skal beredskapsøvelsen være gjennomført hos innleier, der arbeidet blir utført.

Arbeidsmiljøloven §§ 5-1, 5-2 og 5-3 har bestemmelser om registrering og varslings- og meldeplikt for arbeidsgiver eller lege ved arbeidsulykker eller yrkessykdom.

Gjennomføring av beredskapsøvelser skal dokumenteres og oppbevares på dykkestedet, jf. § 26-35.