§ 26-28. Dykkeleders, beredskapsdykkers og lineholders oppgaver

Arbeidsgiver skal påse at dykkeleder og øvrige deltakere i dykkeoperasjonen er skikket til de oppgaver de settes til.

Dykkeleder skal:

 • a) lede dykkeoperasjonen,
 • b) påse at hensynet til sikkerhet og helse til dykkeren og de øvrige arbeidstakerne blir ivaretatt under forberedelse til og gjennomføring av dykkeoperasjonen,
 • c) sørge for kommunikasjon med dykkeren,
 • d) til enhver tid ha oversikt over lengden av dykkeslangen som er i vann,
 • e) sørge for loggføring av dykkeoperasjonen,
 • f) lede overflatedekompresjon i trykkammer og sørge for forsvarlig gjennomføring av dekompresjon, samt behandling av skadet dykker etter gjeldende prosedyrer og etter råd fra godkjent dykkerlege,
 • g) avbryte dykkeoperasjonen dersom det ikke er forsvarlig å fortsette, og
 • h) sørge for bistand til dykkeren med verktøy og utstyr.

Beredskapsdykker skal:

 • a) delta i kontrollen av dykkerutstyrets tetthet og funksjon før dykkeoperasjonen starter, og av at livlinen eller dykkeslangen er sikkert festet til dykkeren, og
 • b) være klar til øyeblikkelig assistanse for å kunne gripe inn eller bistå dykkeren i en nødssituasjon. Beredskapsdykkeren skal være plassert på overflaten, ferdig dresset med masken av og klar til å gå i vannet så snart som mulig og senest innen ett minutt. I basseng tilsvarende svømmebasseng med dybde inntil seks meter behøver ikke beredskapsdykker være ferdig dresset. Ved redningsdykking og trening til dette kan beredskapsdykker være i vannet dersom det er forsvarlig, forutsatt at det er dykkeleder og en lineholder på overflaten.
 • c) beredskapsdykkeren skal ha minimum 15 minutter tilgjengelig bunntid uten at tidligere dykking begrenser funksjonen som beredskapsdykker.

Lineholder skal:

 • a) ha ansvaret for livlinen både under utførelse av dykkeoperasjonen og i en nødsituasjon,
 • b) ivareta kommunikasjon med dykkeren via linesignaler,
 • c) ha oversikt over lengden på dykkeslangen til dykker,
 • d) så langt det er mulig følge med på dykkerens handlings- og bevegelsesmønster, og
 • e) ha oversikt over aktiviteter i området og informere dykkeleder om dette.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013), 14 des 2018 nr. 1976 (i kraft 1 jan 2019, tidligere § 26-26).

Dykkerlederens og beredskapsdykkerens oppgaver fremgår av bestemmelsen. Det presiseres at i tillegg til kommunikasjon med dykkeren må dykkerlederen også ha mulighet til kommunikasjon med tilstøtende arbeid eller annen aktivitet som kan ha påvirkning på dykkeoperasjonen, se § 26-1 «Planlegging og risikovurdering av dykkeoperasjoner».

Til andre ledd

Dykkerlederen må oppholde seg over vann, på dykkerstedet og ikke ha andre oppgaver enn å lede dykkeoperasjonen. For fritidsdykkerinstruktører er det gjort et unntak i § 26-25 siste punktum.

Til andre ledd bokstav f )

Bestemmelsen må ikke tolkes slik at det stilles krav om at kammeroperatør må være dykkeleder. Dykkerleder må kunne bruke trykkammer, se også kravene til sikkerhetsopplæring i § 26-21. Opplæringskrav for betjening av trykkammer følger av forskriften her §§ 10-1 og 10-2, som også omfatter opplæring i henhold til bruksanvisning eller operasjonshåndbok fra produsent eller leverandør. Ved trykkammerbehandling av skadet dykker må dykkerlege kontaktes.

Til tredje ledd

Med beredskapsdykker menes en reservedykker som er ferdig dresset med masken av og som uavhengig av dykkemetode, utstyr eller andre forhold, må kunne entre vannet så snart som mulig, og senest innen 1 min. Reservedykker må være plassert på overflaten, klar til å bistå i nødsituasjoner.

Ved spesielle faremoment under dykk, som for eksempel ved inntrengning i vrak eller undervannsstrukturer der det er behov for ytterligere bemanning med en dykker som overvåker operasjonen uten selv å delta i selve arbeidet, må det være en beredskapsdykker på overflaten.