§ 26-27. Forsvarlig bemanning

Bemanningen må stå i forhold til de arbeidsoppgaver som skal utføres, de farer som dykkerne kan utsettes for og nødsituasjoner som kan oppstå. Vurderingen av hva som er forsvarlig bemanning skal dokumenteres.
Dykkeoperasjonen skal utføres av minimum en dykkeleder, en dykker, en beredskapsdykker og en lineholder.
Ved flere dykkere i vannet skal antallet lineholdere økes tilsvarende.
Unntatt fra kravet i annet ledd er virksomhet som driver opplæring av fritidsdykkere (fritidsdykkerinstruktører) og virksomhet som utfører fritidsdykkerguiding, Ved fritidsdykkeropplæring og fritidsdykkerguiding skal det være minst to instruktører eller guider til stede. Når to eller flere instruktører eller guider er i vannet samtidig, skal én pekes ut som dykkeleder.
Unntatt fra kravet i annet ledd er dykking i basseng tilsvarende svømmebasseng med dybde inntil seks meter. I slike tilfeller skal dykkeoperasjonen utføres av minimum en dykker og en beredskapsdykker.
Unntatt fra kravet i annet ledd er redningsdykking. Ved redningsdykking og trening i redningsdykking skal dykkeoperasjonen utføres av minimum en dykkeleder, en dykker og en beredskapsdykker. Ved redningsdykking fra helikopter kan bemanningen være to redningsdykkere når det er forsvarlig og nødvendig på grunn av plassforholdene i helikopteret. En av redningsdykkerne skal være dykkeleder. Lineholderfunksjonen skal ivaretas av kompetent personell på helikopteret.

Hovedregelen er at det må foretas en skriftlig risikovurdering av hvert enkelt dykkeoppdrag med hensyn til hva som er forsvarlig bemanning. Bemanningen dimensjoneres slik at den svarer til oppgavene som skal utføres og de farer dykkerne kan utsettes for.

Det kan uansett ikke benyttes en bemanning med færre deltakere enn det som fremgår av annet ledd. Enhver dykkeoperasjon må bestå av en grunnbemanning på minimum en dykkerleder, en dykker, en beredskapsdykker og en lineholder.

I følge tredje ledd skal antall lineholdere  tilsvare antall dykkere som er i vannet. Én lineholder kan betjene en dykker i vannet pluss beredskapsdykker. Dersom arbeidsoperasjonen krever to dykkere i vannet, pluss beredskapsdykker, må det være to lineholdere.

Instruktørene/guidene trenger ikke nødvendigvis å være tilstede under vann, men skal være plassert slik at de til enhver tid har sin oppmerksomhet rettet mot dykkernes sikkerhet. Bestemmelsen om at en av instruktørene/guidene utpekes som dykkerleder innebærer at det ikke er  krav om å følge de alminnelige kvalifikasjonskravene til dykkerleder i § 26-13. Bestemmelsen om dykkerleders oppgaver i § 26-28 gjelder så langt den passer.

Ved fritidsdykkeropplæring skal det være minst to fritidsdykkerinstruktører til stede, og ved fritidsdykkerguiding minst to guider til stede.

Ved dykking i svømmebasseng og tilsvarende er det ikke krav om dykkerleder, men bestemmelsene om planlegging og risikovurdering, sikkerhetsprosedyrer, beredskap og arbeidsinstruks jf. §§ 26-1 til 26-4, gjelder også ved slik aktivitet.

Vilkåret om at bassenget må være svømmebasseng eller tilsvarende begrenser størrelsen, og innebærer at det må være tilfredsstillende belysning, god sikt i vannet, fri vei til overflaten, ingen fare for at dykkeren kan sette seg fast, krav om tilstrekkelig areal som er utformet slik at livredning kan gjennomføres uten hindring, sklisikkert gulv og underlag, tilstrekkelig og hensiktsmessig sikkerhetsutstyr mm.