§ 26-27. Forsvarlig bemanning

Dykkeoperasjonen skal utføres av minimum en dykkeleder, en dykker, og en beredskapsdykker.

For øvrig må bemanningen stå i forhold til de arbeidsoppgaver som skal utføres, og de farer som dykkerne kan utsettes for ved den enkelte dykkeoperasjon.

Når redningsdykkere rykker ut med helikopter, kan bemanningen reduseres til to redningsdykkere når det er nødvendig på grunn av plassforholdene i helikopteret. En av redningsdykkerne skal pekes ut som dykkerleder. Det forutsettes at lineholderfunksjonen ivaretas av kompetent mannskap på helikopteret.

Unntatt fra kravet i første ledd er virksomhet som driver opplæring av fritidsdykkere (fritidsdykkerinstruktører). Det skal minst være to instruktører til stede ved den praktiske opplæringen. Bemanningen skal alltid stå i forhold til de farer som instruktørene kan utsettes for i forbindelse med opplæringen. Vurderingen av hva som er forsvarlig bemanning skal kunne dokumenteres. Når to eller flere instruktører er i vannet samtidig, skal én pekes ut som dykkeleder.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013), 14 des 2018 nr. 1976 (i kraft 1 jan 2019, tidligere § 26-25). Endres ved forskrift 14 des 2018 nr. 1976 (i kraft 1 jan 2020).

Til første ledd

Første ledd omtaler hovedregelen om at enhver dykkeoperasjon må bestå av en grunnbemanning på minimum en dykkerleder, en dykker og en beredskapsdykker.

Til andre ledd

Andre ledd omhandler ytterligere bemanning. I alle tilfeller må bemanningen dimensjoneres slik at den svarer til oppgavene som skal utføres og de farer dykkerne kan utsettes for. Lineholder bør til enhver tid ha sin fulle oppmerksomhet rettet mot dykkerens sikkerhet, se § 26-30 «Kommunikasjon og kommunikasjonssystemer». Lineholders oppgaver i en nødsituasjon vil normalt være å assistere beredskapsdykker, samt håndtere dykkers og beredskapsdykkers livline. I tillegg vil en lineholder måtte hjelpe til i behandlingen av en skadet dykker.

En dykker kan ikke fungere som beredskapsdykker dersom tidligere gjennomførte dykk forhindrer ny dykking innenfor funksjonsperioden som beredskapsdykker.

Forhold som kan tilsi at bemanningen bør økes fra minimumskravet på tre personer er eksempelvis ved behov for bemanning av arbeidsutstyr på overflaten, behov for båtfører, dekkspersonell, kranfører, isbjørnvakt, med mer.

Kravet om at bemanningen må stå i forhold til de farer en dykker kan utsettes for ved dykkeoperasjonen og innebærer i de fleste tilfeller at det vil være behov for en bemanning på fire personer eller flere. En bemanning som vil være nødvendig for å klare å redde en dykker i nød.

Vurderingen av hva som er en tilstrekkelig bemanning skal inngå i risikovurderingen og være skriftlig, se kommentarer til § 26-1 «Planlegging og risikovurdering av dykkeoperasjoner».

Til tredje ledd

Tredje ledd omhandler redningsdykkere som rykker ut med helikopter. Hovedregel er at det skal benyttes helikopter som har tilstrekkelig plass til minimumsbemanning som fremgår av § 26-25 første og andre ledd. I visse tilfeller må størrelsen på bemanningen avpasses etter plassforholdene i helikopteret. Mannskap i helikopteret vil i slike situasjoner måtte ivareta enkle oppgaver for å redde liv. En av mannskapet i helikopteret må som et minimum kunne ivareta lineholderfunksjonen, se forskriften her § 26-16 om krav til lineholderfunksjonen.

Til fjerde ledd

Fjerde ledd er et unntak fra hovedregelen i første ledd. Unntaket er begrenset til fritidsdykkerinstruktører som driver opplæring av fritidsdykkere (sportsdykkere) og fritidsdykkerguider. Unntaket er særlig beregnet på bassengtrening, hvor man oppholder seg på dybder hvor man kan stå på bunnen og samtidig ha hodet over vann. Etter en risikovurdering må det tas standpunkt til om det er behov for assistanse av en beredskapsdykker i den enkelte dykkeoperasjonen.