§ 26-27. Forsvarlig bemanning

Dykkeoperasjonen skal utføres av minimum en dykkeleder, en dykker, og en beredskapsdykker.

For øvrig må bemanningen stå i forhold til de arbeidsoppgaver som skal utføres, og de farer som dykkerne kan utsettes for ved den enkelte dykkeoperasjon.

Når redningsdykkere rykker ut med helikopter, kan bemanningen reduseres til to redningsdykkere når det er nødvendig på grunn av plassforholdene i helikopteret. En av redningsdykkerne skal pekes ut som dykkerleder. Det forutsettes at lineholderfunksjonen ivaretas av kompetent mannskap på helikopteret.

Unntatt fra kravet i første ledd er virksomhet som driver opplæring av fritidsdykkere (fritidsdykkerinstruktører). Det skal minst være to instruktører til stede ved den praktiske opplæringen. Bemanningen skal alltid stå i forhold til de farer som instruktørene kan utsettes for i forbindelse med opplæringen. Vurderingen av hva som er forsvarlig bemanning skal kunne dokumenteres. Når to eller flere instruktører er i vannet samtidig, skal én pekes ut som dykkeleder.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013), 14 des 2018 nr. 1976 (i kraft 1 jan 2019, tidligere § 26-25). Endres ved forskrift 14 des 2018 nr. 1976 (i kraft 1 jan 2020).

Til første ledd

Første ledd omtaler hovedregelen om at enhver dykkeoperasjon må bestå av en grunnbemanning på minimum en dykkerleder, en dykker og en beredskapsdykker.

Til andre ledd

Andre ledd omhandler ytterligere bemanning. I alle tilfeller må bemanningen dimensjoneres slik at den svarer til oppgavene som skal utføres og de farer dykkerne kan utsettes for. Lineholder bør til enhver tid ha sin fulle oppmerksomhet rettet mot dykkerens sikkerhet, se § 26-32 «Kommunikasjon og kommunikasjonssystemer».

Til tredje ledd

Tredje ledd omhandler redningsdykkere som rykker ut med helikopter. Hovedregel er at det skal benyttes helikopter som har tilstrekkelig plass til minimumsbemanning som fremgår av § 26-27 første og andre ledd.

Til fjerde ledd

Fjerde ledd er et unntak fra hovedregelen i første ledd. Unntaket er begrenset til fritidsdykkerinstruktører som driver opplæring av fritidsdykkere (sportsdykkere) og fritidsdykkerguider. Unntaket er særlig beregnet på bassengtrening, hvor man oppholder seg på dybder hvor man kan stå på bunnen og samtidig ha hodet over vann. Etter en risikovurdering må det tas stilling til om det er behov for assistanse av en beredskapsdykker i den enkelte dykkeoperasjonen.