§ 26-24. Krav til borger fra annet EØS-land eller Sveits som skal etablere seg i Norge

Borger fra annet EØS-land eller Sveits som skal etablere seg i Norge og utøve arbeid under vann, skal søke Arbeidstilsynet om tillatelse før oppstart av slikt arbeid, jf. forskrift om administrative ordninger kapittel 9. Tillatelse gis dersom søkeren fremlegger:

  • - bevis for nasjonalitet
  • - kompetansebevis eller kvalifikasjonsbevis som kreves for arbeidet i annet EØS-land eller Sveits.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013), 24 feb 2014 nr. 207, 14 des 2018 nr. 1976 (i kraft 1 jan 2019, tidligere § 26-22).

Borgere fra land utenfor EØS-området må også søke Arbeidstilsynet om tillatelse for å utøve yrke som dykker. Søknad om tillatelse skal inneholde informasjon som er angitt i forskriften § 26-24, eventuelt § 26-25.