§ 26-23. Dokumentert sikkerhetsopplæring for dykkeleder

Opplæring i dykkeledelse innebærer et dykkelederkurs og gjennomføring av et oppdateringskurs hvert femte år.
Dykkelederkurset skal ha en varighet på minst to uker, fordelt tilnærmet likt mellom teoretisk og praktisk undervisning. I teoridelen skal det gis sikkerhetsopplæring i:
 1. a.
  organisering og ledelse,
 2. b.
  kartlegging, vurdering av risiko, planlegging og iverksetting av tiltak
 3. c.
  beredskap,
 4. d.
  dykkemedisin og livreddende førstehjelp
 5. e.
  erfaringer fra evaluering av tidligere ulykker,
 6. f.
  kommunikasjon,
 7. g.
  skadestedsledelse,
 8. h.
  adferd i stressituasjoner, inkludert emosjonell førstehjelp, og
 9. i.
  god operasjonell praksis.
I den praktiske undervisningen skal hver kursdeltaker minst en gang delta i en praktisk øvelse i rollen som dykkeleder, og øvelsen skal inneholde planlegging, risikovurdering og ledelse av dykkeoperasjon, håndtering av dykkerulykke, inkludert skadestedsledelse, brief og debrief.
Oppdateringskurset skal ha en varighet på minst tre dager. Kurset skal bygge på den dokumenterte sikkerhetsopplæringen for dykkerbevis etter denne forskrift og på opplæringen i dykkelederkurset. Kurset skal inneholde evaluering av tidligere ulykker og legge til rette for erfaringsdeling fra hendelser. Hver kursdeltaker skal minst en gang delta i en praktisk øvelse i rollen som dykkeleder og denne skal inneholde planlegging, risikovurdering og ledelse av dykkeoperasjon, håndtering av dykkerulykke inkludert skadestedsledelse, brief og debrief. Opplæringen skal inkludere en teoretisk prøve i regelverket for dykking, grunnleggende dykkemedisin, bruk av dykketabeller, og journalføring.
Ved fritidsdykkeropplæring og fritidsdykkerguiding er det tilstrekkelig at dykkeleder har fått opplæring i samsvar med anerkjente europeiske standarder for opplæring av dykkeledere.

Hensikten med dykkelederkurset er å gjøre dykkeleder i stand til å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for dykkeren. Kravene til dykkelederkurs er skjerpet fra 01.01.2019, men forskriften hadde også tidligere krav om kurs. Dykkeleder er sentral for dykkerens sikkerhet, både når det gjelder planlegging og risikovurdering for å forhindre ulykker, og dersom det inntreffer en uønsket hendelse. Det er også vedtatt endringer i § 26-13 om kvalifikasjonskrav til dykkeleder, som trer i kraft fra 01.01.2020.

Kravene til kursenes innhold og varighet framgår av bestemmelsen. Dykkelederkurset trenger f.eks. ikke nødvendigvis dekke NORSOKs krav til lederopplæring i sin helhet. Selv om det skal gjennomføres praktisk dykking i sjø som del av opplæringen, er det ikke et krav at kursdeltakerne deltar under vann. Teoretisk opplæring i pensum fra grunnopplæringen som dykker må eventuelt gis i tillegg til timetallet i bestemmelsen. Dykkelederbeviset er uavhengig av om personen har dykkebevis klasse A eller B.

Varigheten av grunnkurset er satt til to uker. En uke vil i denne sammenhengen tilsvare en vanlig arbeidsuke på 40 timer, inkludert nødvendige pauser.

Kurset skal bygge på den kunnskapen i yrkesdykking og dykkeledelse som ligger i opplæringskravene til dykkerbevis klasse A og klasse B, samt tidligere opparbeidet erfaring som arbeidsdykker. I nasjonale og internasjonale faglige standarder er det stilt krav om to års tidligere erfaring, minimum 200 dykk og 24 års alder før deltakelse på kurset. Arbeidstilsynet legger dette til grunn i vår vurdering av nødvendige forkunnskaper.

Tidligere dykkelederkurs ved Høgskulen på Vestlandet (tidl. Statens dykkerskole) og Norsk Yrkesdykkerskole, samt etter "fagplan for redningsdykkeledere", ADC, EDTC, IMCA-standard eller tilsvarende, samt militær dykkelederopplæring gjennomført ved Dykker- og froskemannsskolen vil tilfredsstille kravene til dykkelederkurs etter forskriften slik den var frem til 01.01.2019. Den som har et slikt kurs er ikke forpliktet til å ta dykkelederkurset på nytt, men må ta oppdateringskurs etter denne bestemmelsen, avhengig av tidspunktet for dykkelederkurset:

 • Dykkeledere med dykkelederkurs fra perioden før 01.01.2015 må gjennomføre oppdateringskurs i dykkeledelse etter denne forskrift før 1. januar 2020.
 • Dykkeledere med kurs fra perioden 01.01.2015-31.12.2019 må gjennomføre oppdateringskurset senest 5 år etter at dykkelederkurset ble gjennomført.

Dykkelederkurs som er gjennomført eller planlagt gjennomført etter 01.01.2019, må følge kravene i denne bestemmelsen. For allerede igangsatte kurs første kvartal 2019, kan opplæringsvirksomheten søke Arbeidstilsynet om dispensasjon fra enkelte av kravene.

Tidligere gjennomført dykkelederopplæring i form av bedriftsintern opplæring vil i de fleste tilfeller ikke tilfredsstille kravene til dykkelederkurs, hverken før eller etter forskriftsendringen. Lang arbeidserfaring er heller ikke tilstrekkelig for å tilegne seg den kompetansen som kreves. Dykkeledere som ikke tidligere har gjennomført eget dykkelederkurs, kun bedriftsintern dykkelederopplæring eller fritidsdykkerlederopplæring, må ta fullt dykkelederkurs etter denne bestemmelsen før 1. januar 2020. Dette gjelder uavhengig av hvor lang arbeidserfaring dykkelederen har.

Kursene må gjennomføres hos en virksomhet som oppfyller kravene i forskrift om administrative ordninger § 8-3, det vil i praksis si en av dykkerskolene i Norge.

Både kurset og oppdateringskurset skal legge til rette for at deltakerne kan dele egne erfaringer fra beredskapsøvelser, nestenulykker og ulykker.

Kravet om at det skal legges til rette for erfaringsdeling innebærer at kursene normalt ikke kan gjennomføres bedriftsinternt eller direkte organisert av virksomheten.

For utlendinger med utdanning og praksis fra andre land som ønsker å arbeide som dykkeledere i Norge, gjelder de alminnelige krav som framgår av yrkeskvalifikasjonsloven. Utøveren må sende forhåndsmelding eller søknad med nødvendig dokumentasjon, og kan eventuelt pålegges å gjennomføre en egnethetsprøve. Kravet om oppdateringskurs etter 5 år vil også gjelde denne gruppen.

Til andre ledd bokstav e)
Med «ulykker» i denne sammenheng menes dykkerulykker. Kravet om "erfaring fra evaluering av tidligere ulykker" tilsier at forelesninger om dette tema bør gis av instruktører som tidligere har arbeidet med evaluering av dykkerulykker/granskningsarbeid.