§ 26-22. Dokumentert sikkerhetsopplæring – dykkerbevis klasse B

Opplæringen i dykkerbevis klasse B skal bygge på klasse A. Den skal gi teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter for å kunne dykke og arbeide ned til 50 meter på en trygg og sikker måte. Det skal gis sikkerhetsopplæring i:
 1. a.
  de farer som dykking ned til 50 meter kan medføre
 2. b.
  fysiske og medisinske forutsetninger
 3. c.
  overflateforsynt dykking
 4. d.
  progresjonsdykking til 50 meter
 5. e.
  komplikasjoner ved dykkingen
 6. f.
  bruk av trykkammer
 7. g.
  bruk av våtklokke
 8. h.
  bruk av varmtvannsdrakt
 9. i.
  operasjonelle forhold
 10. j.
  dykkerutstyr
 11. k.
  vanlige typer arbeidsutstyr
 12. l.
  vanlige typer pustegass
 13. m.
  dykkeledelse.
Opplæringens varighet skal være minst 9 uker.

Arbeidsdykking krever vanligvis dykkerbevis klasse B, jf. § 26-11 om bruksområdet til klasse B og klasse A–bevisene.

Til bokstav i)

Med operasjonelle forhold menes selve dykkeaktiviteten og tilhørende aktiviteter relatert til dykkeoperasjonen.

Til bokstav j)

Sikkerhetsopplæring i dykkerutstyr omfatter også bandmasker, letthjelmer og tungt hjelmdykkerutstyr.

Til bokstav k)

Vanlige typer arbeidsutstyr omfatter blant annet hydraulisk, pneumatisk og elektrisk kraftkrevende verktøy.

Til bokstav l)

Det må gis sikkerhetsopplæring i vanlige typer pustegass. Vanlig pustegass omfatter i praksis luft og nitrox.

Sikkerhetsopplæringen bør også omfatte prinsipper for bruk av Transfer Under Pressure-dykkeanlegg (TUP).

For at opplæringen til dykkerbevis B skal kunne gi nødvendig trening i vann, bør minimum øvelsestid i vann, medregnet øvelsestiden for dykkerbevis klasse A, være: 2200 dykkeminutter totalt, hvorav minst fem dykk og 150 minutter bunntid i dybdeområdet 39–50 meter.

I utdannelsen til dykkerbevis klasse B bør det være hovedvekt på utførelse av ulike arbeidsoppgaver under vann på en sikker måte.

Dykkeren må først gjennomføre sju ukers opplæring til dykkerbevis klasse A før ni ukers opplæring til klasse B kan påbegynnes.

I tillegg til de områdene for sikkerhetsopplæring som er opplistet i bestemmelsen, kreves det fagkompetanse, se forskriften her § 26-19 med kommentarer.