§ 26-21. Dokumentert sikkerhetsopplæring - dykkerbevis klasse A

Opplæringen til dykkerbevis klasse A skal gi grunnleggende teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter for å kunne oppholde seg og bevege seg trygt under vann. Opplæringen skal gi grunnlag for å kunne utføre enkelt og lett arbeid under vann ned til 30 meter.

Opplæringen skal omfatte kunnskaper i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid samt Relevante lover og forskrifter. Det skal gis sikkerhetsopplæring i:

 • a) dykketeori
 • b) dykkefysiologi
 • c) førstehjelp
 • d) dekompresjonstabeller
 • e) kommunikasjonssystemer
 • f) undervannsfarer
 • g) risikovurdering
 • h) innføring i bruk av trykkammer
 • i) praktisk dykking
 • j) bruk av dykkerutstyr
 • k) bruk av vanlig og enkelt arbeidsutstyr
 • l) vedlikehold og reparasjoner
 • m) overflateprosedyrer
 • n) grunnleggende dykkeledelse
 • o) merking av dykkested.

Opplæringen skal omfatte selvforsynt dykking med luft som pustegass.

For den som kun skal utøve dykking uten dekompresjon i vitenskapelig hensikt, kan kravet om innføring i bruk av trykkammer sløyfes. Kravet om opplæring i bruk av enkelt arbeidsutstyr under vann kan erstattes av fagopplæring, jf. § 26-19, i det arbeidsutstyr som det enkelte forskningsoppdrag krever.

Opplæringens varighet skal være minst 7 uker.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013), 14 des 2018 nr. 1976 (i kraft 1 jan 2019, tidligere § 26-20). Endres ved forskrift 14 des 2018 nr. 1976 (i kraft 1 jan 2020).

For at man skal kunne utføre arbeid under vann, kreves det i hovedsak dykkerbevis klasse B.

Opplæringen til dykkerbevis klasse A skal gi grunnleggende teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter for å kunne oppholde seg og bevege seg trygt under vann ned til 30 meter.

Med dykkerbevis menes kvalifikasjon som yrkesdykker etter §§ 26-21 til 26-22 og §§ 26-24 til 26-26.

Klasse A vil omfatte enkle og lette arbeidsoppgaver ved vitenskapelig dykking innen marinbiologi og arkeologi, inspeksjonsdykking, prøvetaking, fotografering under vann, guiding under vann, oppmåling og mediedykking.

Formuleringen "enkelt arbeid" viser til oppgavene som skal utføres, mens "lett arbeid" viser til belastningen som dykkeren utsettes for. Angående "belastning" vises til Norske dykke- og behandlingstabeller. Med "enkelt og lett arbeid" ligger det en begrensning i at det ikke kan dykkes i merder, i forbindelse med pilarer, kaier, rørledninger, konstruksjoner, anlegg eller der det kan være fare for å sette seg fast. Heller ikke arbeid på fartøysskrog kan anses som lett arbeid. Kun dykking i åpen sjø kan anses som enkelt og lett arbeid.

Begrensningen til enkelt og lett arbeid medfører også at det ikke kan benyttes hydraulisk, pneumatisk eller på annet vis kraftkrevende verktøy slik som slamsuger, spyleutstyr eller ejektorpumpe, ei heller kran, taljer, vinsj, løfteutstyr eller løfteballong. Fangstnett bør ikke fylles mer enn at det maksimalt veier 5 kg normalvekt.

Det at opplæringen til klasse A kun vil gi grunnlag for å kunne utføre enkelt og lett arbeid, begrenser også hvilke dykkeoperasjoner som kan gjennomføres med et slikt sertifikat når det gjelder bl.a. værforhold, bølgehøyde, strømforhold, sikt og lysforhold, da dette vil påvirke kompleksiteten i oppgavene som skal utføres.

Til andre ledd bokstav k)
Punktet referer til håndverktøy som blant annet ikke tilføres kraft eller kan endre dykkerens oppdrift.

Bestemmelsen inneholder minimumskrav for opplæring av dykkerbevis A.

Dykkerskolene står fritt til å gi opplæring i overflateforsynt dykking, og påføre dette på dykkerbeviset for klasse A.

Opplæringens varighet må være på minst sju uker. En uke vil i denne sammenhengen tilsvare en vanlig arbeidsuke på 40 timer, inkludert nødvendige pauser.

For at opplæringen til dykkerbevis A skal kunne gi nødvendig trening i vann, bør minimum øvelsestid i vann være: 0-20 meter: 500 min. og 15 dykk, og 20-30 meter: 150 min. og 5 dykk.

 

For redningsdykking forutsettes fagopplæring i tillegg til klasse A, se forskriften her 
§ 26-19 «Fagkompetanse» og § 26-20 "Redningsdykking og søk etter antatt omkommet"

Sikkerhetsopplæringen må inkludere kunnskap om markering av dykkested i henhold til sjøveisreglene, se forsriften her § 26-29 "Overvåking av dykkeoperasjoner".