§ 26-17. Kvalifikasjonskrav til dykkerinstruktør

Dykkerinstruktør som driver praktisk opplæring skal minst:

  • a. ha samme type dykkerbevis som opplæringen tar sikte på
  • b. ha minst ett års erfaring fra den aktuelle type dykking
  • c. være skikket til å utøve instruksjonsarbeid
  • d. ha grunnleggende kjennskap til gjeldende regelverk
  • e. ha kunnskap om nødprosedyrer og beredskapstiltak.

0 Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013).

Bestemmelsen omfatter også fritidsdykkerinstruktører, så lenge de er å regne som arbeidstakere, jf. arbeidsmiljøloven § 1-8 (1). Det vil ofte være tilfelle, f.eks. når instruktøren mottar lønn eller det ytes annen godtgjørelse for arbeidet. Bestemmelsen gjelder også fritidsdykkerinstruktører som er selvstendige oppdragstakere, jf. forskriften § 1-3 (2) bokstav c.

Med praktisk opplæring forstås instruksjon i eller under vann.

Se også forskrift om administrative ordninger § 8-3 «Krav til opplæringsvirksomhet som skal drive sikkerhetsopplæring av arbeidstakere som skal delta i arbeid under vann eller økt omgivende trykk».

 

 

.

.