§ 26-17. Kvalifikasjonskrav til dykkerinstruktør

Dykkerinstruktør som driver praktisk opplæring skal minst:

  • a) ha samme type dykkerbevis som opplæringen tar sikte på
  • b) ha minst ett års erfaring fra den aktuelle type dykking
  • c) være skikket til å utøve instruksjonsarbeid
  • d) ha grunnleggende kjennskap til gjeldende regelverk
  • e) ha kunnskap om nødprosedyrer og beredskapstiltak.

0 Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013).

Bestemmelsen omfatter også fritidsdykkerinstruktører. Med praktisk opplæring forstås instruksjon i eller under vann.

Se også forskrift om administrative ordninger § 8-3 «Krav til opplæringsvirksomhet som skal drive sikkerhetsopplæring av arbeidstakere som skal delta i arbeid under vann eller økt omgivende trykk».

 

 

.

.