§ 26-13. Kvalifikasjonskrav til dykkerleder

Arbeidsgiver skal påse at dykkeleder:

 • a) har relevant erfaring som dykker
 • b) har gjennomført kurs i dykkeledelse eller kan dokumentere tilsvarende kunnskaper
 • c) kan lede dykkeoperasjonen på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte
 • d) kan sørge for at dykkerens sikkerhet er ivaretatt
 • e) er øvet i bruk av kommunikasjonssystemer.

0 Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013). Endres ved forskrift 14 des 2018 nr. 1976 (i kraft 1 jan 2020).

Arbeidsgiver må kontrollere at dykkerleder oppfyller kvalifikasjonskravene i bokstavene a til e.

Til bokstav a)

Arbeidsgiver må vurdere om dykkerleder har relevant erfaring ut i fra den aktuelle dykkeoperasjonens faremomenter, vanskelighetsgrad og omfang. Det vises til EDTC (European Diving Technology Committee) dokument «Diving Industry Competence Standard» og andre liknende bransjestandarder som anbefaler at dykkerleder bør være minimum 24 år, ha to års relevant erfaring som yrkesdykker og kunne dokumentere minimum 200 relevante yrkesdykk. Disse anbefalingene kan tjene som veiledning for arbeidsgivers vurdering.

Til bokstav b)

Med kurs i dykkeledelse menes teoretisk og praktisk undervisning tilstrekkelig for å kunne sikre kvalifisert dykkeledelse.

Teoriundervisningen bør vektlegge HMS, kultur og ledelse, herunder:

 • planlegging, risikovurdering og beredskap,
 • erfaringer fra evaluering av tidligere ulykker,
 • kommunikasjon,
 • skadestedsledelse,
 • adferd i stressituasjoner inkludert emosjonell førstehjelp, og
 • god operasjonell praksis.

Den praktiske undervisningen bor vektlegge trening i rollen som dykkeleder, herunder:

 • planlegging, risikovurdering og ledelse av dykkeoperasjoner,
 • handtering av dykkerulykker, inkludert skadestedsledelse, og
 • brief og debrief.

Hvis dykkerlederen ikke har kurs ma arbeidsgiver pase at dykkerleder kan dokumentere tilsvarende teoretiske og praktiske kunnskaper som det et kurs inneholder.

Til bokstav e)

Dykkerleder må være øvet i kommunikasjonssystemer. Dette omfatter både talekommunikasjon og kommunikasjon med linesignaler, se forskriften § 26-32 om kommunikasjon og kommunikasjonssystemer.