§ 26-11. Krav om dykkerbevis og helseerklæring

Den som arbeidsgiver setter til å utføre arbeid under vann eller økt omgivende trykk, skal ha dykkerbevis etter denne forskrift som dekker den dykkeaktiviteten som skal utføres og ha gyldig helseerklæring.
Dykkerbevis klasse A gir anledning til å utføre enkelt og lett arbeid under vann ned til 30 meters dyp, men ikke arbeid som omhandlet i tredje ledd. For at arbeidet skal anses for enkelt og lett skal det ikke brukes arbeidsutstyr som kan endre dykkerens oppdrift vesentlig. Ved vurderingen av hva som er enkelt og lett arbeid skal det også tas hensyn til værforhold, bølgehøyde, strømforhold, lysforhold, sikt i vannet, og annet som påvirker kompleksiteten i oppgavene som skal utføres.
For arbeidsdykking ned til 50 meters dyp kreves det dykkerbevis klasse B. Dette gjelder også for dykking på fartøysskrog, i nærhet av fjernstyrt undervannsfarkost, i eller ved merder, dykking nærmere enn 10 meter ifra pilarer, kaier, rørledninger, konstruksjoner, anlegg, og ellers der det kan være fare for å sette seg fast. Dykkerbevis klasse B kreves også ved bruk av fangstnett med vekt i vann over 2 kg, og ved arbeid med hydraulisk, pneumatisk eller på annet vis kraftkrevende arbeidsutstyr slik som slamsuger, spyleutstyr, ejektorpumpe, kran, taljer, vinsj, løfteutstyr, løfteballong eller liknende.
Ved dykking med vitenskapelig formål i regi av universiteter, forsknings- og forvaltningsinstitusjoner kan det gjøres lettere arbeid på bunnen slik som undersøkelser, prøvetaking, registrering og fotografering, i nærheten av pilarer og kaier mv. som nevnt i tredje ledd, uten hensyn til begrensningene som er satt for dykking med dykkerbevis klasse A i nærheten av slike konstruksjoner mv. i annet ledd. Unntaket gjelder ikke ved arbeid på eller i direkte tilknytning til nevnte konstruksjoner o.l., eller nær fjernstyrt undervannsfarkost. Arbeidsgiver må på forhånd utarbeide en skriftlig forsvarlighetsvurdering.
For å utføre redningsdykking og søk etter antatt omkommet kreves det dykkerbevis etter § 26-20. Ved redningsdykking og trening i dette kan det benyttes arbeidsutstyr og dykkes på steder uten hensyn til begrensningen som er satt for dykking med dykkerbevis klasse A i annet ledd. Dette gjelder også ved søk etter antatt omkommet og når politiet i akutte situasjoner ber dykkere som har opplæring etter § 26-20 om bistand til annet enn redningsdykking, når formålet er å beskytte person, materielle verdier, fellesgoder eller miljø, samt ved etterforskning av kriminelle handlinger. Ved trening i redningsdykking skal forsvarlighetsvurderingen være skriftlig.

Se §§ 26-21 og 26-22 om dokumentert sikkerhetsopplæring for dykkebevis klasse A og B.

Med gyldig helseerklæring menes erklæring utstedt av lege som er godkjent for å undersøke og utstede helseerklæring for yrkesdykkere i henhold til forskrift om helsekrav for personer til havs, se kommentaren til § 26-43.

Dykkerlege skal ved vurderingen av om helseerklæring kan utstedes, anvende helsekravene inntatt i «Veileder til forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere)»

Med dykkerbevis som «dekker den aktiviteten som skal utføres» menes dykkerbevis klasse A eller B etter henholdsvis §§ 26-21 og 26-22. Ordningen med dykkerbevis klasse A og B ble innført fra 1. januar 2013, og erstattet den gamle sertifikatordningen i opphevet forskrift om dykking av 30. november 1990. Det kreves enten klasse A eller klasse B for all arbeidsdykking, med unntak av at dykkersertifikater gitt i medhold av den gamle forskriften fortsatt gir adgang til den dykking som sertifikatet er utstedt for.

Adgangen til dykking med dykkersertifikat klasse S opphører likevel fra 1. januar 2021, se forskriftens § 32-3. Bruksområdet for klasse S har i det vesentlige vært det samme som for klasse A.

Andre og tredje ledd
Andre og tredje ledd gjelder fra 01.01.2020, og er en presisering av gjeldende rett. Teksten tydeliggjør ved hvilket arbeid det kreves klasse A, og når det kreves klasse B. Andre og tredje ledd bør leses i sammenheng.

Ordningen bygger på at det er risikoen ved de ulike typer dykkeaktiviteter, påvirket av bl.a. dybden, stedet der dykkingen foregår, strøm- og værforhold, verktøyet som brukes mm. som er avgjørende for hvilken kompetanse som kreves.  

Dykkerbevis klasse B kreves ved de fleste typer arbeidsdykking. Klasse A er kun beregnet på enkel og lett dykking ned til 30 meter. 

Klasse A har også tidligere vært ment å omfatte enkle og lette arbeidsoppgaver, ved vitenskapelig dykking innen marinbiologi og arkeologi, inspeksjonsdykking, prøvetaking, fotografering under vann, guiding under vann, oppmåling, mediedykking og dykking i basseng. Formuleringen “enkelt arbeid” viser til oppgavene som skal utføres, mens “lett arbeid” viser til belastningen som dykkeren kan utsettes for.

Tredje ledd omhandler forhold som gjør det mer krevende å dykke, slik at det av den grunn kreves dykkerbevis klasse B. Teksten er ikke en uttømmende opplisting av risikofaktorer, men setter rammer for vurderingen med de eksemplene som er gitt.

Bestemmelsene innebærer bl.a. at en må ha dykkerbevis klasse B for å dykke i nærheten av fortøyningsanlegg.

Vitenskapelig dykking kan omfatte enkle og lette arbeidsoppgaver i lite utsatte områder, men også vanskelig og belastende arbeid på utsatte steder. Det siste gjelder blant annet dykking under havis, ut mot åpent hav, arkeologiske utgravninger ved bruk av slamsuger og bruk av ejektorpumpe. For arbeid under mer krevende forhold eller med kraftkrevende verktøy, kreves dykkerbevis klasse B også for vitenskapelighet dykking. Dette gjelder selv om det er gitt dokumentert opplæring på det aktuelle utstyret. Det er krav om klasse B også for å bruke de minste typene slamsugere.

Fjerde ledd
Bestemmelsen gir dykkere som driver med vitenskapelig arbeid mulighet for å dykke med klasse A på enkelte steder der det vanligvis kreves klasse B. Unntaket gjelder visse typer arbeid nærmere enn 10 meter fra pilarer, rørledninger, konstruksjoner og anlegg m.v. Det presiseres at dette kun gjelder ved lettere arbeid som skjer på bunnen. Det gjelder for eksempel undersøkelser, prøvetaking, registrering og fotografering. Unntaket gjelder ikke arbeid på eller i direkte tilknytning til de nevnte konstruksjonene o.l., eller nær fjernstyrt undervannsfarkost.

Arbeidsgiver må på forhånd utarbeide en skriftlig forsvarlighetsvurdering. 

Femte ledd:
Bestemmelsen gir viktige unntak fra kravet om dykkerbevis klasse B ved redningsdykking, dvs. ved livreddende innsats i en nødsituasjon. Det kan bl.a. dykkes på steder og med arbeidsutstyr som normalt ville kreve klasse B-bevis.

Med arbeidsutstyr omtalt her menes f.eks. kran, vinsj og løfteutstyr, ikke dykkerens dykkerutstyr som er omhandlet i § 26-6.

Redningsdykkere driver også med annet enn livreddende innsats, som sokning etter antatt omkomne og berging av materielle verdier m.m. Sikring, berging og heveoperasjoner krever normalt dykkerbevis klasse B. Unntaket fra kravet om klasse B gjelder bare ved livreddende dykking eller trening i dette.

Det er i tillegg gjort unntak fra kravet om klasse B i enkelte akuttsituasjoner som ikke er redningsdykking, når formålet er å beskytte person, materielle verdier, fellesgoder eller miljø, samt ved etterforskning av kriminelle handlinger. Forutsetningen er at det foreligger en akutt situasjon, og at politiet ber om bistand.