§ 26-10. Innhold i søknad om samtykke ved forsøksdykking

Søknaden skal inneholde:

 • a. angivelse av formålet med dykkeoperasjonen
 • b. opplysninger om hvilke aktiviteter som ønskes gjennomført
 • c. angivelse av sted for dykkeoperasjonen
 • d. angivelse av når dykkeoperasjonen skal gjennomføres
 • e. kartlegging av farer og vurdering av risiko, og planer og tiltak for å redusere risikoforholdene
 • f. en beskrivelse av rutiner som skal etableres for å sikre at dykkeoperasjonen utføres i henhold til gjeldende lover og forskrifter
 • g. en beskrivelse av arbeidstakernes kvalifikasjoner og det utstyret som planlegges benyttet for å sikre forsvarlig gjennomføring av forsøksdykkeoperasjonen
 • h. dokumentasjon på gyldig helseerklæring for den som skal oppholde seg under vannflaten eller i økt omgivende trykk
 • i. erklæring fra arbeidsgiver om at deltakerne i dykkeoperasjonen har nødvendig kompetanse
 • j. dokumentasjon på at det er etablert kontakt med godkjent dykkerlege som skal være i beredskap under dykkeoperasjonen
 • k. uttalelse om søknaden fra verneombudet eller, hvis virksomheten ikke har verneombud, en representant for arbeidstakerne
 • l. erklæring fra arbeidsgiver om at nødvendig førstehjelpsutstyr vil være tilgjengelig
 • m. erklæring fra arbeidsgiver om at alt utstyr som vil være i bruk under dykkeoperasjonen er kontrollert innen dykkeoperasjonen. Kontrollen skal dokumenteres skriftlig
 • n. beredskapsplan for eventuelle ulykkes- og faresituasjoner
 • o. en samlet oversikt over eventuelle dispensasjonssøknader som er aktuelle ved dykkeoperasjonen
 • p. godkjenning fra Regional komité for medisinsk forskningsetikk.

0 Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013).