§ 26-10. Innhold i søknad om samtykke ved forsøksdykking

Søknaden skal inneholde:

 • a) angivelse av formålet med dykkeoperasjonen
 • b) opplysninger om hvilke aktiviteter som ønskes gjennomført
 • c) angivelse av sted for dykkeoperasjonen
 • d) angivelse av når dykkeoperasjonen skal gjennomføres
 • e) kartlegging av farer og vurdering av risiko, og planer og tiltak for å redusere risikoforholdene
 • f) en beskrivelse av rutiner som skal etableres for å sikre at dykkeoperasjonen utføres i henhold til gjeldende lover og forskrifter
 • g) en beskrivelse av arbeidstakernes kvalifikasjoner og det utstyret som planlegges benyttet for å sikre forsvarlig gjennomføring av forsøksdykkeoperasjonen
 • h) dokumentasjon på gyldig helseerklæring for den som skal oppholde seg under vannflaten eller i økt omgivende trykk
 • i) erklæring fra arbeidsgiver om at deltakerne i dykkeoperasjonen har nødvendig kompetanse
 • j) dokumentasjon på at det er etablert kontakt med godkjent dykkerlege som skal være i beredskap under dykkeoperasjonen
 • k) uttalelse om søknaden fra verneombudet eller, hvis virksomheten ikke har verneombud, en representant for arbeidstakerne
 • l) erklæring fra arbeidsgiver om at nødvendig førstehjelpsutstyr vil være tilgjengelig
 • m) erklæring fra arbeidsgiver om at alt utstyr som vil være i bruk under dykkeoperasjonen er kontrollert innen dykkeoperasjonen. Kontrollen skal dokumenteres skriftlig
 • n) beredskapsplan for eventuelle ulykkes- og faresituasjoner
 • o) en samlet oversikt over eventuelle dispensasjonssøknader som er aktuelle ved dykkeoperasjonen
 • p) godkjenning fra Regional komité for medisinsk forskningsetikk.

0 Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013).